Rekrutacja 2017: Politechnika Koszalińska29 kierunków studiów pierwszego stopnia, 14 kierunków studiów drugiego stopnia oraz kilkadziesiąt zróżnicowanych specjalności czeka na tegorocznych kandydatów na Politechnice Koszalińskiej, która już niebawem rozpocznie rekrutację na rok akademicki 2017/2018.

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017 wynosi:
 • 100 zł dla kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwo,
 • 80 zł dla pozostałych kierunków studiów.

Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału/Instytutu - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można zapisać się na wiele kierunków na danym Wydziale/Instytucie). Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały/Instytuty - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów/Instytutów.

Harmonogram rekrutacji zostanie podany, gdy uruchomiona zostanie internetowa rejestracja kandydatów.

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu komplet dokumentów, na który składają się:
 • świadectwo maturalne w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
 • podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową,
 • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Kampusowego Punktu Rekrutacyjnego,
 • 3 fotografie o wymiarze 35 x 45 mm,
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej

Wykaz kierunków studiów pierwszego stopnia, które można wybrać w trakcie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:
 1. Architektura Wnętrz
 2. Budownictwo,
 3. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,
 4. Edukacja Techniczno-Informatyczna,
 5. Ekonomia,
 6. Elektronika i Telekomunikacja,
 7. Energetyka,
 8. Europeistyka,
 9. Filologia,
 10. Finanse i Rachunkowość,
 11. Geodezja i Kartografia,
 12. Gospodarka Przestrzenna,
 13. Informatyka,
 14. Inżynieria Biomedyczna,
 15. Inżynieria Materiałowa,
 16. Inżynieria Środowiska,
 17. Mechanika i Budowa Maszyn,
 18. Mechatronika,
 19. Ochrona Środowiska,
 20. Pedagogika,
 21. Technika Rolnicza i Leśna,
 22. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
 23. Transport,
 24. Wzornictwo,
 25. Zarządzanie,
 26. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk EkonomicznychWykaz kierunków studiów drugiego stopnia, które można wybrać w trakcie rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:
 1. Budownictwo,
 2. Ekonomia,
 3. Elektronika i Telekomunikacja,
 4. Energetyka,
 5. Europeistyka,
 6. Geodezja i Kartografia,
 7. Informatyka,
 8. Inżynieria Materiałowa,
 9. Inżynieria Środowiska,
 10. Mechanika i Budowa Maszyn,
 11. Mechatronika,
 12. Pedagogika,
 13. Technika Rolnicza i Leśna.
 14. Zarządzanie

Przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia odbywa się na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia. Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.
купить диплом в Южно-Сахалинске

раскрутка продвижение сайтов

еще по теме biceps-ua.com