phoca_thumb_s_flagiEuropejski System Opisu Kształcenia Językowego to sposób oceny poziomu znajomości języka obcego, przyjęty przez Radę Europy. Używany jest między innymi przez szkoły, uczelnie, instytucje państwowe, komisje oficjalnych certyfikatów językowych. Jeśli jeszcze nie wiesz, sprawdź jak wypadasz w ocenie specjalistów.

W związku z powszechnością, metoda potrzebna jest zarówno w zrozumieniu wymagań językowych stawianych przed kandydatem na studia, jak i w rozmowie kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Ujednolicony system pozwala tworzyć programy językowe, egzaminy i podręczniki w całej Europie na kanwie jednakowych ustaleń. Ułatwia w ten sposób wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń.

Na język obcy, każdy z nas ma swoją tajną broń i uczy się go w sposób mocno zindywidualizowany. System nie jest sztywnym szablonem. To, że uczeń czy student rozumie język na wysokim poziomie, nie oznacza wcale, że na tym samym poziomie mówi i pisze. Każdą czynność językową można ocenić oddzielnie.

Europejski system definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych. Poniżej ogólna skala:

Użytkownik początkujący (Basic user)
A1 (Breakthrough) - rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, zakładając,  że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest pomocny.
A2 (Waystage) - rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Użytkownik samodzielny (Independent user)
B1 (Treshold) - rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, znane, lub które go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2 (Vantage) - rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Użytkownik zaawansowany (Competent user)
C1 (Effective operational proficiency) - rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
 
C2 (Mastery) - rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
Ocena poziomu według skali z pewnością pomoże w zrozumieniu stawianych przed Tobą wymagań. Ułatwi również innym ocenę Twoich kwalifikacji.

Od czego zacząć naukę języka obcego? Przysiąść nad książką i słownikiem czy oglądać, słuchać i mówić? Jaki jest najskuteczniejszy sposób na naukę języka obcego? Ile czasu potrzeba, aby nauczyć się rozmawiać w nowym języku? O tym rozmawialiśmy z Filipem Radejem z Wydawnictwa Językowego Preston Publishing.
купить диплом

Купить диплом в Благовещенске