Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii

adres:
 ul. Żwirki i Wigury 93
 02-089 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225540000

www.geo.uw.edu.pl


Opis

Jeżeli chcesz: zdobyć wiedzę geologiczną, poznać procesy zachodzące we wnętrzu i na powierzchni naszej Planety, poznać historię Ziemi, analizować zmiany klimatu na przestrzeni milionów lat, przewidywać i dokumentować warunki geologiczne niezbędne w dokumentacjach inżynierskich, prognozować zasoby wodne, analizować skażenia gruntów oraz warunki składowania odpadów, przewidywać miejsca występowania złóż i ich zasoby opanować najnowsze metody i techniki badawcze - to wybierz studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunkach geologia i geologia stosowana oraz studia drugiego i trzeciego stopnia na kierunku geologia. Absolwencki studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata geologii (na kierunku geologia) lub inżyniera geologii stosowanej (na kierunku geologia stosowana). Absolwenci studiów drugiego stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra geologii. Kuni-mini doktoranckie uprawniają do otrzymania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi.

 

Dlaczego studia geologiczne? Bo:

 • geologia to jedna z ważniejszych dziedzin nauki z punktu widzenia gospodarki;
 • Polska prawdopodobnie jest najbardziej zasobnym w gaz łupkowy krajem w Europie - złoża te trzeba udokumentować i przygotować do eksploatacji;
 • nadal poszukujemy w Polsce złóż konwencjonalnych ropy i gazu oraz innych surowców;
 • każda duża inwestycja wymaga dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej;
 • istotny jest monitoring zasobów wód gruntowych oraz ich zanieczyszczeń;
 • podstawowe badania geologiczne odpowiadają na pytania dotyczące ewolucji życia i klimatu na naszej Planecie;
 • Polska leży na styku najważniejszych struktur geologicznych w Europie;
 • studia na naszym Wydziale składają się nie tylko z wykładów i ćwiczeń ale przede wszystkim z wyjazdów terenowych;
 • studia na naszym Wydziale uczą samodzielności i są okazją do przeżycia prawdziwej intelektualnej przygody.

 

Wydział Geologii w 2012 roku obchodził sześćdziesięciolecie istnienia, obecnie tworzy go 14 zakładów naukowych zgrupowanych w trzech Instytutach oraz jedna Katedra.

 • Instytut Geologii Podstawowej
  • Zakład Geologii Klimatycznej
  • Zakład Geologii Podstawowej
  • Zakład Paleontologii
  • Zakład Geologii Historycznej i Regionalnej
  • Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
  • Zakład Hydrogeologii
  • Zakład Hydrogeochemii
  • Zakład Geologii Inżynierskiej
  • Zakład Geomechaniki
  • Zakład Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych
 • Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii
  • Zakład Geochemii
  • Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej
  • Zakład Mineralogii
  • Zakład Petrologii
 • Katedra Ochrony Środowiska

 

Wydział posiada nowoczesne sale wykładowe, laboratoria badawcze i pracownie komputerowe, muzeum, bibliotekę oraz buduje w Górach Świętokrzyskich Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej.
Zapraszamy studentów na zajęcia m.in. w następujących laboratoriach i pracowniach: Pracowni Mikroskopii Optycznej, Międzyinstytutowym Laboratorium Mikroanalizy Minerałów i Substancji Syntetycznych - Pracownia Mikrosondy, Pracowni Rentgenowskiej, Pracowni Technologii Surowców Mineralnych, Pracowni Geomikrobiologicznej,Laboratorium chemii wód i skał, Pracowni Geomechanicznej, Pracowni Hydrogeologicznej oraz nowoczesnych pracowniach komputerowych.
Na naszym Wydziale działa wiele studenckich kół naukowych: Koło Naukowe "Koło Młodych Geologów", Koło Naukowe Paleobiologów Terenowych, Koło Naukowe Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska, Klub Aktywnego Czwartorzędowca "Gigant", Studenckie Koło Hydrogeologów, "BARYŁKA", Koło Naukowe Tektoniki Stosowanej oraz Studenckie Koło Naukowe Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego "Ametyst G.E.M.".

Oferta edukacyjna

KIERUNEK GEOLOGIA (STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, LICENCJACKIE)
Geologia przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych. Nabyta wiedza umożliwia podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W ramach studiów licencjackich uzyskują certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskują możliwość podjęcia studiów II-go stopnia.

 

KIERUNEK GEOLOGIA STOSOWANA (STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, INŻYNIERSKIE)
Geologia stosowana przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych, szczególny nacisk położony jest na przedmioty ścisłe oraz naukę wykonywania projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Nabyta wiedza umożliwia podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W ramach studiów inżynierskich uzyskują certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskują możliwość podjęcia studiów II-go stopnia.

 

KIERUNEK GEOLOGIA (MAGISTERSKIE)
Kierunek Geologia przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci studiów II stopnia otrzymują wszechstronne wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zarówno w jednostkach administracji regionalnej (urzędy wojewódzkie i powiatowe) jak i centralnej (np. Ministerstwo Środowiska), w firmach prowadzących różnorodne prace geologiczne (Oddział geologiczny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), czy też w instytucjach państwowych (Państwowy Instytut Geologiczny, jednostki badawcze PAN). Nasi absolwenci są cenionymi specjalistami znajdującymi zatrudnienie w gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. Ukończenie studiów drugiego stopnia jest ponadto warunkiem niezbędnym do samodzielnego wykonywania prac geologicznych a otrzymany dyplom umożliwia zdobycie państwowych uprawnień geologicznych pozwalających na sporządzanie projektów i dokumentacji w zakresie przepisów ustawy "Prawo Geologiczne i górnicze". Co roku najlepsi absolwenci mogą starać się o przyjęcie na studia doktoranckie w ośrodkach akademickich w całej Polsce.

 

Wydział Geologii UW w ramach kierunku geologia kształci studentów w dziewięciu specjalnościach:

GEOCHEMIA, MINERALOGIA I PETROLOGIA
Specjalność w tym zakresie to możliwość poznania nowoczesnych technik analitycznych wykorzystywanych do przeprowadzania modelowań genetycznych procesów magmowych i metamorficznych, czyli próba odtworzenia warunków procesów zachodzących w historii Ziemi; to badania z zakresu geochemii i mineralogii środowiska; badanie hałd, odpadów i pyłów przemysłowych ukierunkowanych na ochronę środowiska; to określanie stopnia degradacji skał wykorzystywanych w architekturze, ze względu na skażenie środowiska, w kierunku konserwacji zabytków; to badania nad materiałami ceramicznymi, cementami i innymi substancjami mineralnymi wykorzystywanymi w wielu gałęziach przemysłu; to mineralogia eksperymentalna z badaniami nad wzrostem sztucznych kryształów i ich zastosowaniem przemysłowym; to szeroko rozumiane badania geomikrobiologiczne w kierunku remediacji skażonych odpadami ropopochodnymi gleb.

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
Kuni-mini na specjalności geologia inżynierska pozwalają absolwentowi na wykonywanie opracowań w zakresie: dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, przy którym niezbędna jest umiejętność rejonizacji warunków geologiczno-inżynierskich, prognozowania zmian warunków geologiczno-inżynierskich w przestrzeni i czasie, prognozowania ilościowych zmian środowiska geologicznego w zagadnieniach stateczności zboczy, sufozji, upłynnienia, długotrwałej filtracji, sedymentacji w dolinach rzecznych, wietrzenia gruntów, składowania odpadów, badania gruntów pod kątem oceny ich właściwości fizycznych, fizykochemicznych i mikrostrukturalnych, analizy zmienności regionalnego rozmieszczenia gruntów dla potrzeb planów inwestycyjnych, zachowania się gruntów naturalnych i sztucznych w warunkach statycznych i dynamicznych obciążeń, badań ekspansywności iłów jako cechy przydatnej przy ich wykorzystaniu jako geologicznych barier izolacyjnych oraz badań wpływu substancji ropopochodnych na te właściwości, badań gruntów słabonośnych ze szczególnym uwzględnieniem gruntów organicznych dla opracowania oceny geologiczno-inżynierskiej i możliwości wykorzystania tych gruntów przy planowaniu przestrzennym, oceny właściwości skał i masywów skalnych w warunkach powierzchniowych i na dużych głębokościach, wytrzymałości skał dla celów technologicznych i badawczych, oceny procesów degradacji kamienia w obiektach zabytkowych oraz masywach skalnych w wyniku migracji roztworów agresywnych.

 

GEOLOGIA KLIMATYCZNA
Historia Ziemi to historia klimatu. Pierwsza w świecie specjalność geologiczna o bezprecedensowym programie studiów utworzona w 2010 r. Stanowi odpowiedź geologii na wyzwanie jednego ze priorytetów nauki światowej ostatnich lat. W ramach studiów dowiesz się: od czego zależy klimat na Ziemi, czy można zrekonstruować dawne warunki klimatyczne, jaki jest udział człowieka w kształtowaniu klimatu, jak klimat wpływa na zmiany środowiska przyrodniczego, czy prognozowanie klimatu ma sens, czy Ziemia stanie się martwą planetą wskutek wzrostu temperatury, czy może zostanie skuta lodem, i wielu innych fascynujących rzeczy. Dla studentów specjalności geologia klimatyczna organizujemy praktyki terenowe na obszarze Niżu Polskiego i Ukrainy. Możesz rozwijać swoje zainteresowania w studenckim kole naukowym Klub Aktywnego Czwartorzędowa "Gigant".

 

GEOLOGIA STRATYGRAFICZNA I SEDYMENTOLOGIA
Specjalność utworzona w 2012 r. dla zainteresowanych nowoczesną wiedzą o podstawowych procesach geologicznych, metodach rozpoznawania genezy skał i określania ich wieku, wykonywaniu badań podstawowych dla przemysłu poszukiwawczego. Oferujemy Ci naukę w następującym zakresie: analiza systemów depozycyjnych, laboratoryjne metody badań skał osadowych, interpretowanie danych geofizyki otworowej oraz analiza sedymentologicznych uwarunkowań powstawania złóż węglowodorów. Nasi absolwenci posiadają wiedzę umożliwiającą samodzielne prowadzenie prac dokumentacyjnych i interpretacyjnych w zakresie stratygrafii i sedymentologii zarówno w terenie, jak i w oparciu o posiadane dane geologiczne (mapy, przekroje geologiczne, próbki skał i skamieniałości). Potrafią wykorzystać wiedzę mikropaleontologiczną, paleoekologiczną, geotektoniczną oraz analizę mikrofacjalną do badań sedymentologicznych i stratygraficznych. Potrafią dokumentować oraz interpretować profile odsłonięć i wierceń (litologię, struktury sedymentacyjne, stratygrafię i środowiska sedymentacji skał osadowych, w szczególności klastycznych i węglanowych, w tym formacji złożowych). Potrafią wykorzystać dane geofizyczne oraz metody komputerowe do takich interpretacji. Organizujemy praktyki terenowe na morzem, w dolinie Wisły, a także poza granicami kraju. Studenci rozwijają swoje zainteresowania działając w studenckim Kole Młodych Geologów.

 

GEOLOGIA ZŁOŻOWA I GOSPODARCZA
Specjalność Geologia Złożowa i Gospodarcza to szeroko rozumiana problematyka związana ze złożami surowców mineralnych: złoże jako obiekt przyrodniczy; to badania nad geochemią i mineralogią kopalin - rud metali czy surowców skalnych, badania nad genezą i geologicznym uwarunkowaniem występowania złóż, badania nad technologicznym wykorzystaniem surowców ilastych w przemyśle ceramicznym i budowlanym; to w chwili obecnej szeroko rozwijające się badania nad geologią złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nie tylko tych konwencjonalnych ale także tych niekonwencjonalnych takich jak "gaz łupkowy"; złoże jako obiekt gospodarczy to nauka oceny ekonomiczno-gospodarczej złóż i dokumentowania zasobów; to zagadnienia prawne dotyczące wszystkich aspektów związanych ze złożami stąd też duży nacisk jest kładziony na znajomość Prawa Geologicznego i Górniczego. Prace dyplomowe mają charakter aplikacyjny i stanowią podstawę współpracy z różnymi gałęziami przemysłu.

 

HYDROGEOLOGIA
Kuni-mini magisterskie na specjalności hydrogeologia pozwalają absolwentowi na projektowanie i dokumentowanie hydrogeologiczne (dokumentacje zasobowe oraz określające warunki hydrogeologiczne w związku z planowaniem odwodnień i inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska), modelowanie hydrodynamiczne pozwalające na: określenie zasobów wód podziemnych, projektowanie stref ochronnych jednostek hydrogeologicznych oraz wskazanie obszarów perspektywicznych do budowy nowych ujęć wód podziemnych, wykonanie opracowań kartograficznych: hydrogeologicznych, hydrogeochemicznych oraz sozologicznych z wykorzystaniem programów komputerowych np. Arc Gis, wyznaczenie stref ochronnych wokół ujęć wód podziemnych, ocenę podatności wód podziemnych w skali regionalnej i lokalnej na zanieczyszczenie w odniesieniu do istniejących i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń, identyfikację ognisk zanieczyszczeń na podstawie badań jakościowych wód podziemnych, modelowanie hydrogeochemiczne w warunkach naturalnych i zmienionych antropogenicznie, modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach poziemnych, zaprojektowanie monitoringu wód podziemnych, zaprojektowanie ochrony jakościowej i ilościowej zwykłych wód podziemnych, szczególnie w obszarach deficytowych oraz wód leczniczych.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalność Ochrona środowiska oferuje studentom całą gamę zajęć związanych z przygotowaniem do wykonywania opracowań środowiskowych (projekty robót geologicznych, dokumentacje ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i przekształceń geośrodowiskowych, ekspertyzy, opracowania kartograficzne). Studenci poznają metodykę wykonywania tych opracowań. Ponadto potrafią wykonać podstawowe badania laboratoryjne właściwości gruntów i skał, właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych oraz parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej. Potrafią wskazać przyczyny anomalii hydrochemicznych, zidentyfikować ogniska zanieczyszczeń i określić podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia. Identyfikują zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz przeprowadzają ocenę uwarunkowań przyrodniczych planowania przestrzennego i lokalizacji obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i środowiskowej. Wykorzystują systemy informacji przestrzennej (GIS) oraz związane z nimi różnorodne oprogramowanie.

 

PALEONTOLOGIA
Paleontologia jest dziedziną pośrednią między geologią i biologią. Wybierając tę specjalność będziesz geologiem z rozległą wiedzą o żyjących kiedyś organizmach oraz o ewolucji biosfery i jej roli w historii Ziemi. Z nami poznasz: różnorodność świata roślin i zwierząt od zarania dziejów Ziemi - od mikroorganizmów do dinozaurów, sposób życia organizmów w różnych środowiskach, mechanizmy powstania skamieniałości, metody odczytywania kopalnego zapisu dziejów biosfery, prawa ewolucji biologicznej i jej przebieg, przyczyny wielkiego wymierania, znaczenie organizmów w geochemicznym systemie obiegu pierwiastków tworzących skały i złoża kopalin użytecznych, sposoby praktycznego wykorzystania skamieniałości dla potrzeb geologii i innych dziedzin nauki i gospodarki. W ramach zajęć terenowych na specjalności paleontologia proponujemy wycieczkę paleontologiczną na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej i ciekawe zajęcia kameralne. W czasie studiów magisterskich możesz realizować swoje zainteresowania uczestnicząc w projektach studenckiego Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych, które organizuje m.in. wyjazdy do miejsc znanych z wystąpień interesujących skamieniałości w Polsce i zagranicą.

 

TEKTONIKA I KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA
Tektonika jest nauką o budowie skorupy ziemskiej i zachodzących w niej procesach, głównie deformacyjnych. Specjalność utworzona została w 2012 r. Oferujemy nowe przedmioty i praktyki terenowe. Profil wykształcenia absolwentów przygotowany jest zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy w dziedzinie geologii. Nauczymy Cię między innymi: podstaw posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi, w tym wizualizacji danych geologicznych, modelowania geologicznego, zastosowania GIS w geologii, interpretacji danych geofizycznych i teledetekcji, praktycznej analizy i dokumentacji geozagrożeń (w tym osuwisk), metod wykonywania szczegółowych map geologicznych, analizy basenów sedymentacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem cech systemu naftowego, analizy mezostrukturalnej i petrotektonicznej, analizy cyfrowych modeli terenu, a także gruntownych podstaw tektoniki, budowy geologicznej Karpat i geotektoniki i wielu innych rzeczy. Dla studentów specjalności tektonika i kartografia geologiczna organizujemy praktyki terenowe w Karpatach. Zachęcamy do rozwijania zainteresowań w ramach Koła Młodych Geologów i Koła Naukowego Tektoniki Stosowanej.

 

Zasady rekrutacji

Kuni-mini pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie)
Nabór na studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie - jest wspólny i odbywa się przez system internetowy IRK (irk.uw.edu.pl), studia rozpoczynają się 1 października. Pierwszy rok studiów jest wspólny dla wszystkich studentów, podział na kierunek "geologia" (licencjacki) i "geologia stosowana" (inżynierski) następuje po pierwszym roku studiów. Kuni-mini licencjackie trwają łącznie 3 lata, inżynierskie - 3 i pół roku. Liczba miejsc na studiach pierwszego stopnia wynosi 230, studia są dzienne stacjonarne.

 

Kuni-mini drugiego stopnia (magisterskie)
Nabór na studia drugiego stopnia ma miejsce w czerwcu i odbywa się przez system IRK (irk.uw.edu.pl). Zapisywać można się na te studia po ukończeniu studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku geologia lub innego kierunków (w przypadku ukończenia kierunków niezwiązanych bezpośrednio z geologią kandydatów obowiązuje przystąpienie do testowego egzaminu z geografii). Kuni-mini rozpoczynają się 1 października. Łączna liczba miejsc na studiach drugiego stopnia wynosi 120, studia są dzienne stacjonarne i trwają 2 lata.

 

Na Wydziale Geologii UW, w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku geologia, można wybierać spośród dziewięciu specjalności: geochemia, mineralogia i petrologia, geologia klimatyczna, geologia inżynierska, geologia stratygraficzna i sedymentologia, geologia złożowa i gospodarcza, hydrogeologia, ochrona środowiska, paleontologia, tektonika i kartografia geologiczna.

 

Kuni-mini trzeciego stopnia (doktoranckie)
Na Wydziale Geologii UW prowadzony jest także trzeci stopień studiów geologicznych - studia doktoranckie. Kuni-mini te trwają cztery lata. Nabór na nie odbywa się corocznie w połowie października, a same studia rozpoczynają się z dniem 1 grudnia. Wydział oferuje możliwości studiowania pełnego zakresu specjalności geologicznych: geochemii, geologii czwartorzędu, geologii inżynierskiej, geologii złóż, hydrogeologii, klimatologii, mineralogii, ochrony środowiska, paleontologii, petrologii, sedymentologii, stratygrafii czy tektoniki. Każdym studentem przez całe studia doktoranckie opiekuje się samodzielny pracownik naukowy.

Pod lupą

Geofizyka w geologii na Uniwersytecie Warszawskim
GEOFIZYKA W GEOLOGII to nowy kierunek studiów I i II stopnia utworzony przez Wydział Fizyki i Wydział Geologii UW dla osób zainteresowanych naukami o Ziemi (i o innych planetach) oraz metodami geofizycznymi i geologicznymi używanymi w badaniach i w praktycznych zastosowaniach. Kuni-mini przygotowują do pracy w firmach komercyjnych (geofizycznych, poszukiwawczych, wydobywczych oraz związanych z przemysłem kosmicznym) i w jednostkach naukowych.