Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 ul. Konarskiego 2
 08-110 Siedlce
 Siedlce
 mazowieckie

tel. 256431915

www.uph.edu.pl


Opis

O Uczelni -Rys historyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią publiczną o 45-letniej tradycji. Powstał w Siedlcach w roku 1969 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. W 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską. Natomiast od 1 października 2010 roku funkcjonuje jako Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

 

NAUKA
Prowadzimy kształcenie w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz podyplomowym. Posiadamy uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera - na studiach I stopnia, magistra i magistra inżyniera - na studiach II stopnia oraz stopni naukowych doktora (studia III stopnia) i doktora habilitowanego. 45-letnie doświadczenie i systematycznie pozyskiwana wiedza na temat m.in. wymagań rynku pracy sprawia, iż oferta UPH jest na bieżąco poszerzana. W uczelni, w ramach realizacji Procesu Bolońskiego, wdrożony został system ECTS. Uniwersytet stwarza studentom możliwość nawiązania kontaktów z międzynarodowym środowiskiem akademickim w ramach realizowanych programów - Erasmus i Pliszka/Evans/Diamond. UPH prowadzi współpracę z najlepszymi światowymi instytucjami i uczelniami naukowo-badawczymi.

 

STYPENDIA
Studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mogą starać się o różnego rodzaju świadczenia pomocy finansowej:

 • stypendium socjalne
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym niż dom studencki obiekcie
 • stypendium socjalnego z tytułu niepełnosprawności
  Pozostałe formy świadczeń:
 • stypendium ministra za osiągnięcia - szczegółowe zasady regulują odrębne przepisy.
 • stypendium rektora
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomoga

Szczegóły na stronie: www.uph.edu.pl/studenci/stypendia

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest pionierem wśród polskich uczelni realizujących Program Kształcenia Integracyjnego. Dzięki staraniom władz Uczelni w 1994 roku na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej powstała jednostka ogólnouczelniana - Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obejmuje ona swoim działaniem cały proces edukacji studentów niepełnosprawnych, tj. od momentu rekrutacji, poprzez studia, aż po jego dalsze losy po ich ukończeniu. CKiRON koordynuje działania jednostek odpowiedzialnych za proces integracyjnego kształcenia studentów niepełnosprawnych, jak również stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających aktywny ich udział w życiu naukowym, społecznym, sportowym i kulturalnym. Dla nowoprzyjętych studentów organizowane są co roku "Dni Adaptacyjne".

 

SPORT
W uczelni działają ośrodki sportowe, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Są to m.in.: Akademicki Związek Sportowy (skupiający następujące sekcje: aerobik, jeździectwo, karate, koszykówka, kulturystyka, lekka atletyka, piłka nożna, siatkówka, szachy, taniec towarzyski, taniec współczesny, taekwondo, tenis stołowy), Studium Wychowania Fizycznego (organizuje obozy sportowo-szkoleniowe i turystyczne: letnie -w Ośrodku Wypoczynkowym w Ogonkach k. Węgorzewa oraz zimowe - narciarskie) oraz Ośrodek Jeździecki (prowadzi przewidziane w planach studiów na kierunku zootechnika zajęcia z jeździectwa dla studentów specjalności "hipologia". Ponadto organizuje biegi myśliwskie i zawody rekreacyjne).

 

INFRASTRUKTURA
Uniwersytet dysponuje nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym, co pozwala na zapewnienie studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy. W maju 2013 r. oddano do użytku nowy budynek Wydziału Humanistycznego, w którym zlokalizowana jest również Pracownia Rzeźby. Uczelnia dysponuje 4 domami studenckimi o łącznej liczbie 900 miejsc. Z liczby tej wydzielone są miejsca specjalnie przystosowane dla studentów niepełnosprawnych. Akademiki mieszczą się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w których odbywają się zajęcia - przy ulicach: 3 Maja 49, Bema 1, Żytniej 17/19. Wszystkie oferują wysoki standard oraz dostęp do Internetu.

 

BIURO KARIER
Biuro Karier oferuje indywidualną pomoc w zarządzaniu własnym rozwojem zawodowym, poszukiwaniu pracy i praktyk, pisaniu dokumentów aplikacyjnych. W czasie indywidualnych konsultacji studenci oraz absolwenci mają możliwość m.in. rozpoznania obszarów własnych zainteresowań, lepszego poznania predyspozycji zawodowych i sformułowania oczekiwań wobec przyszłej pracy. BK prowadzi działalność informacyjną nt. możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe.

Organizuje ponadto grupowe zajęcia warsztatowe dla studentów i absolwentów nt. m.in.:

 • planowania kariery zawodowej,
 • umiejętności autoprezentacji,
 • zapoznania się z technikami rekrutacyjnymi,
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny),
 • zachowywania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą,
 • technik radzenia sobie ze stresem.

Oferta edukacyjna

Wydział Humanistyczny:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
FILOLOGIA
FILOLOGIA POLSKA
HISTORIA
KRYMINOLOGIA STOSOWANA
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
PEDAGOGIKA

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych:
ADMINISTRACJA
LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE

 

Wydział Nauk Ścisłych:
CHEMIA
INFORMATYKA
MATEMATYKA

 

Wydział Przyrodniczy:
GASTRONOMIA I HOTELARSTWO
PIELĘGNIARSTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ
BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
BIOLOGIA
BIOLOGIA SĄDOWA
DIETETYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
ROLNICTWO
TURYSTYKA I REKREACJA
ZOOTECHNIKA