Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

adres:
 ul. Wojska Polskiego 28
 60-637 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 618466400

puls.edu.pl


Opis

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to pierwsza uczelnia przyrodnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

 

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu - Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.
Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

 

Dużą popularnością od lat cieszą się kierunki studiów takie jak: biotechnologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz architektura krajobrazu, a ponadto: weterynaria i ekoenergetyka. W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: agroturystykę, inżynierię biotworzyw, inżynierię rolniczą. A na studiach drugiego stopnia: analitykę żywności, neurobiologię oraz ochronę przyrody.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie około 10 tysięcy studentów na 26 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 25 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego "inżynier". Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł "inżynier architektury krajobrazu" oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu "lekarz weterynarii".

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i 10 zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

 

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 • pierwsza uczelnia rolnicza w kraju
 • perspektywiczne kierunki studiów
 • innowacyjne programy kształcenia
 • praktyki krajowe i zagraniczne
 • ciekawe staże w przedsiębiorstwach
 • uznanie wśród pracodawców

 

Lokalizacja uczelni:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią naszego miasta. Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28

adresy Wydziałów:

1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 70 91/92/94 (61) 846 60 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.up.poznan.pl/wr
biotechnologia, ekoenergetyka, informatyka i agoinżynieria, inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, rolnictwo
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 291, 507 927 276

 

2. Wydział Leśny
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 70 98/ 99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wles.up.poznan.pl
leśnictwo, ochrona przyrody
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 286

 

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 71 04, 72 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www1.up.poznan.pl/animal
biologia, neurobiologia, turystyka i rekreacja, turystyka przyrodnicza, weterynaria, zootechnika
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 504 626 189

 

4. Wydział Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 71 05, 70 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.up.poznan.pl/wogr/
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 258

5. Wydział Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 71 01/02, 72 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wtd.up.poznan.pl/pl
inżynieria biotworzyw, projektowanie mebli, technologia drewna
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 981

 

6. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 70 95/97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.foodsciences.edu.pl/
analityka żywności, dietetyka, jakość i bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i żywienie człowieka
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 256

 

7. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 848 70 73, 71 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www1.up.poznan.pl/wmiis/
gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 9254

8. Wydział Ekonomiczno-Społeczny
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Telefon: (61) 846 67 40/43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.up.poznan.pl/wes/
ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 248

  

Pomoc materialna:
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

.com/sekcjastudenckichsprawbytowych
Szczegółowych informacji udziela Sekcja Studenckich Spraw Bytowych, pok. 209 - drugie piętro, Coll. Maximum, Tel. 61 848 7522, 61 848 7804, 7805.
 
Zasady przyznawania pomocy materialnej:

Świadczenia są przyznawane na wniosek studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

1. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 1051,70 zł. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - szczegóły w Załączniku do Zarządzenia Rektora nr 40/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku.

2. Student studiów stacjonarnych spełniający kryterium dochodowe (dochód nie przekraczający miesięcznie 1051,70 zł.) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w sytuacji, gdy mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.

3. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

4. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.

 

Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. Stypendia wypłacane są co miesiąc.

Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

1) stypendium socjalne w zależności od dochodu:
dochód do 300 zł netto - 500 zł
od 300,01 do 600,00  - 400 zł
od 600,01 do 1 051,70 - 350 zł

2) zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie o kwotę: 150,00 zł.

3) Stypendium z tytułu niepełnosprawności - 400,00 zł

4) Zapomogi
a) z tytułu śmierci rodziców lub opiekunów prawnych oraz z tytułu urodzenia dziecka 1500 zł
b) z tytułu ciężkiej choroby lub wypadku studenta do 1500 zł
c) inne do 1000 zł

5) Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - 600 zł

W przypadku osiągnięcia najwyższej średniej na kierunku albo roku studiów, albo w przypadku łączenia osiągnięć zostaje zwiększone o kwotę: 200 zł.

 

Praktyki studenckie
Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. W zależności od kierunku studiów, praktyki studenckie realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych.

 

Biuro Karier
Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oferuje szkolenia, wykłady  i spotkania, których celem jest przybliżenie studentom realiów rynku pracy i zapewnienie im sprawnego poruszania się po nim. Gromadzi na bieżąco oferty praktyk, staży i pracy dla studentów i absolwentów.

Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Biuro Karier są branżowe targi pracy i przedsiębiorczości oraz cykl obowiązkowych zajęć dla studentów drugiego stopnia na temat m.in. umiejętności miękkich, prowadzenia działalności gospodarczej, metod jej finasowania, etykiety w biznesie, autoprezentacji.

Ważnym zadaniem Biura Karier jest także doradztwo zawodowe i w zakresie przedsiębiorczości, przeprowadzanie testów kompetencyjnych i zawodowych, pomoc w wyborze i kształtowaniu ścieżki kariery. Dodatkowo prowadzone są także spotkania z pracodawcami, szkolenia, warsztaty, konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Aktualne oferty pracy, programy stażowe czy informacje o eventach organizowanych przez Biuro Karier można znaleźć na stronie internetowej.

www. biurokarier.up.poznan.pl

  

 

Organizacje studenckie:

Samorząd Studencki
to organizacja studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni, zatem ma charakter współdecyzyjny a zarazem doradczy w kwestiach dotyczących uczelni i studentów. Organizuje Agronalia, obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku studiów, Otrzęsiny, Bal Przyrodnika, Andrzejki, Dzień Kobiet oraz wiele innych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów
to organizacja, która narodziła się w 1980 roku, przeciwstawiając się ówczesnemu reżimowi politycznemu. Studenci na własny sposób postanowili zawalczyć o wolność i demokrację w naszym kraj i stworzyli studencki odpowiednik "Solidarności". Dzisiaj NZS chęć zmiany otoczenia wyraża przez liczne inicjatywy, które jedocześnie organizuje. Najbardziej znana to "Wampiriada", czyli studenckie honorowe krwiodawstwo. "Bałwan stoi, Ty pomagasz", "Ołówek dla Afryki", "Studencki Nobel" i inne.

 

Klub Uczelniany AZS
to studenci zrzeszeni w Klubie AZS, którzy reprezentują nasz Uniwersytet Przyrodniczy w różnego typu zawodach sportowych, startując w Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski AZS, turniejach uczelnianych i rozgrywkach międzywydziałowych. Członkowie skupiają się w 17 sekcjach sportowych Klubu. W ostatnich latach największe sukcesy w ramach np. Akademickich Mistrzostw Wielkopolski odniosły sekcje: jeździecka, kolarstwa górskiego, unihokeja, siatkówki kobiet, streetbasket kobiet, lekkiej atletyki, tenisa stołowego. Z powodzeniem wystartowały nowe dyscypliny: badminton, squash, dart i bowling.

 

Zespół Pieśni i Tańca "Łany"
od 44 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno-muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni. Obecnie tworzy go 120-osobowa grupa studentów i absolwentów. Funkcjonuje na dwóch poziomach zaawansowania wraz z kapelą, w której grają także muzycy Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zespół dał kilkaset koncertów, ma na swym koncie nagrania foniczne, radiowe i telewizyjne, reprezentował naszą uczelnię oraz nasz kraj na wielu renomowanych imprezach i festiwalach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

 

Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator"
to grupa studentów Wydziału Leśnego wykonująca muzykę myśliwską już od 1984 roku; wtedy to grupa studentów - leśników postanowiła stworzyć koło artystyczne skupiające miłośników gry na rogu myśliwskim. Zespół zapewnia oprawę muzyczną podczas wielu podniosłych uroczystości uczelnianych i wydziałowych, promuje też kulturę łowiecką wśród różnych środowisk i społeczności. Dorobek artystyczny "Venatora" to liczne koncertowania w kraju i za granicą, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Polsce.

 

Chór Akademicki "Coro da Camera"
od 20 już lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, jak również innych poznańskich uczelni. Odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Co roku koncertuje w wielu poznańskich kościołach oraz charytatywnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Z okazji swego jubileuszu wydał płytę. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.

 

Ruch Akademicki "Pod Prąd"
RAPP jest studencką organizacją chrześcijańską działającą na największych uczelniach w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Łodzi. Na naszym Uniwersytecie działa od 1995 roku. Zrzesza katolickich i protestanckich studentów. Studenci zaangażowani w tej organizacji dbają o rozwój indywidualny, społeczny i duchowy. Organizują spotkania dyskusyjne, wykłady, warsztaty, kursy, wyjazdy weekendowe, spływy kajakowe, majówki itd.

 

Współpraca z zagranicą
Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS.
Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów Unii Europejskiej i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

Działalność poza dydaktyczna
Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy aktywnie w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, gdzie ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej hali sportowej oraz na czterech kortach tenisowych.
Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 23 kołach naukowych: Koło Naukowe Architektów krajobrazu, Biotechnologów "OPERON", Botaników, Dietetyków, Ekoenergetyków, Ekonomistów Agrobiznesu, Młodych Księgowych i Finansistów, Myśli Gospodarczej, Gospodarki Przestrzennej, Informatyków, Inżynierii Rolniczej, Inżynierów Środowiska, Leśników, Młodych Menedżerów, Ochrony Środowiska, Ogrodników, Rolników, Turystyki "AGROTUR", Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych, Technologów Drewna, Technologów Żywności, działających przy każdym Wydziale. Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak "Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym" i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia "Stwórz swój biznes", "Inwestowanie bez tajemnic", także szkolenia o tematyce giełdowej.
Nie obca studentom jest także kultura. Śpiewać i tańczyć, a przy tym zwiedzać świat może student naszej Uczelni w Zespole Pieśni i Tańca "Łany", w Chórze Akademickim "Coro da Camera".Na chętnych czeka również Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator".
Nie ma więc czasu na nudę, każdy bowiem, kto tylko zechce, znajdzie coś dla siebie. Samorząd Studencki naszej Uczelni należy do czołowych grup studenckich w Polsce. Posiada silne reprezentacje w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz ważną pozycję wśród poznańskich uczelni. Każdy chętny do pracy w strukturach samorządowych jest mile widziany.

 

Warunki studiowania
biblioteka - tak
sale komputerowe- tak
stołówka - tak
akademiki - tak
laboratoria - tak
basen - tak - wynajem
biuro karier - tak
udogodnienia dla niepełnosprawnych - tak

Oferta edukacyjna

Szczegółowe informacje dotyczące całej oferty dydaktycznej i charakterystyki kierunków znajdują się w VADEMECUM KANDYDATA dla kandydatów na:

 

Zasady rekrutacji

1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
1) wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów ) - stanowiąca 80% punktów,
2) wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - 20% punktów.

Kandydaci na kierunek Projektowanie mebli przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne.

 

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2018 roku.
Terminarz rekrutacji, zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie do 31 marca 2018 roku.

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kandydaci zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie pozycji rankingowej i składają niezbędne dokumenty (wykaz: www.rekrutacja.puls.edu.pl).
Przy kwalifikacji kandydatów, prowadzonej na wszystkie kierunki studiów stosuje się skalę punktową w przedziale 0-100.
Minimalna liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji kandydata na studia stacjonarne, wynosi 30 punktów.
Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat uczelni.
Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów

 

Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406, z późn. zm.). Obowiązują ich warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.
Kuni-mini niestacjonarne są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.
Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2016 roku.
Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a osoba przyjętą na studia.

 

Rekrutacja w 4 krokach:
1. Zarejestrować się na stronie internetowej rekrutacji. Wyniki będzie można uzupełnić zgodnie z terminarzem.
2. Uiścić opłatę rekrutacyjną (osobno na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów). Dane do przelewu znajdują się w zakładce płatności na koncie kandydata.
3. Ogłoszenie wyników: zmiana statusów na kontach kandydatów oraz wywieszenie list rankingowych w formie wydrukowanej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28).
4. Złożenie dokumentów zgodnie z wykazem i terminarzem.

UWAGA! dokumenty składają wyłącznie kandydaci, którzy posiadają na swoim koncie status "zakwalifikowany do przyjęcia".
Jest możliwe przesłanie wymaganych dokumentów pocztą - decyduje data wpływu do Uczelni.
Adres do wysyłki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.
Prosimy na kopercie dopisać wydział, kierunek i tryb studiów.

 

1. Wykaz dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019
1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
2. ankietę osobową kandydata - formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata (rkk), z działu: "Dane kandydata" - prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola,
3. poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego - dodatkowe informacje,
4. dowód uiszczenia opłaty za legitymację - więcej na rkk w dziale: "Płatności". Opłata pojawi się po zmianie statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia",
5. kopię pierwszej strony świadectwa ukończonej szkoły średniej,
6. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
7. zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego,
8. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
9. w przypadku cudzoziemców wymagane jest dołączenie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2.

więcej informacji na naszej stronie:rekrutacja.puls.edu.pl

lub
w Informatorze dla kandydata na studia
Zastanawiasz się jakie studia:

 • są skrojone na Twoją miarę?
 • nauczą umiejętności praktycznych poprzez zajęcia projektowe, terenowe, eksperymentalne?
 • pozwolą zdobyć wykształcenie dające satysfakcję i uznanie na rynku pracy?
 • wydobędą Twoje mocne strony, łącząc pasję przyrodniczą z zawodem technicznym?

Tylko u nas. Kuni-mini z pasji do natury

Do wyboru 30 atrakcyjnych kierunków studiów