Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 ul. Gronostajowa 7
 30-387 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126646002

www.wbbib.uj.edu.pl


Opis

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii to jedna z najmłodszych jednostek na Uniwersytecie Jagiellońskim a zarazem jeden z najlepszych ośrodków naukowych w kraju (Wydział dwukrotnie otrzymał prestiżową kategorię A+, a także miano Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW). WBBiB wyróżnia się także pod względem jakości kształcenia, czego dowodem są nagrody MNiSW za najlepsze programy studiów oraz czterokrotne zwycięstwo w rankingu kierunków studiów prowadzonym przez "Perspektywy".

Siedziba Wydziału znajduje się w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7 na terenie nowego, wciąż rozbudowywanego III Kampusu UJ. W przestronnym budynku mieszczą się zarówno nowoczesne sale dydaktyczne, w których prowadzona są zajęcia dla studentów, jak również doskonale wyposażone laboratoria, gdzie prowadzone są zaawansowane badania naukowe.

Czym zajmują się naukowcy z WBBiB? Mówiąc najogólniej: badaniem molekularnych, niewidocznych gołym okiem, mechanizmów funkcjonowania organizmów żywych. Celem prowadzonych doświadczeń jest np. poznanie struktury i funkcji określonych białek i kwasów nukleinowych występujących w bakteriach, wirusach, roślinach lub zwierzętach. Niektóre grupy badawcze szukają przyczyn powstawania chorób, inne pracują nad stworzeniem nowych, skutecznych terapii (m.in. antynowotworowych) czy też zastosowaniem komórek macierzystych w medycynie. Na wydziale istnieje również Bank Komórek, w którym prowadzi się in vitro hodowle skóry ludzkiej wykorzystywanej następnie do przeszczepów.

Oferta edukacyjna

Na WBBIB UJ można studiować cztery kierunki: Biochemię, Biofizykę, Bioinformatykę oraz Biotechnologię. Biochemia i biotechnologia to studia dwustopniowe (trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie); biofizyka ma charakter jednolity ? studia na tym kierunku trwają 5 lat. Kierunek Bioinformatyka z biofizyką stosowaną realizowany jest na poziomie magisterskim (studia II stopnia). Wszystkie programy studiów odbywają się w trybie stacjonarnym (bezpłatne studia dzienne). Szczegółowe (i wiążące) informacje o warunkach i terminach naboru są dostępne na stronach Działu Rekrutacji na Kuni-mini UJ.

Jakie są główne zalety studiowania na WBBiB? Pierwszą i najważniejszą jest wysoki poziom nauczania - ścisłe połączenie przekazywanej wiedzy teoretycznej z praktyką. Taki sposób kształcenia jest możliwy dzięki doskonałej kadrze oraz wyposażeniu wydziału w nowoczesną aparaturę, zakupioną specjalnie dla celów dydaktycznych. Druga zaleta, to duża liczba przedmiotów do wyboru, a co za tym idzie możliwość dopasowania programu studiów do zainteresowań studenta. Trzecia - nie do przecenienia - to przyjazna atmosfera. Składa się na nią wiele czynników: świetny sekretariat ds. studenckich, brak anonimowości, bezpośredni kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz działające prężnie, pełne inicjatyw studenckie koła naukowe. Studenci mają także możliwość wyjazdu na zagraniczne staże, a także, w ramach pisania prac dyplomowych, mogą brać udział w projektach naukowych. Najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są liczne nagrody, stypendia oraz środki na własne projekty badawcze przyznawane co roku studentom z Gronostajowej 7 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucje samorządowe oraz firmy z branży life science, a także bardzo pozytywne opinie przesyłane z europejskich i amerykańskich uczelni, które goszczą wychowanków WBBiB UJ w ramach programów wymian studenckich i staży.

BIOCHEMIA
Biochemia to interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki ? złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe czy polisacharydy, ale także ich składowe ? aminokwasy, nukleotydy, węglowodany i lipidy.

W chwili obecnej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedyną polską uczelnią, która uzyskała uprawnienia do kształcenia studentów na kierunku biochemia.

STUDIA I STOPNIA
O przyjęciu na studia I stopnia decydują wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z:
chemii,
oraz jednego z dodatkowych przedmiotów zestawionych poniżej:
biologii,
fizyki i astronomii,
matematyki.

Kuni-mini licencjackie są skonstruowane w taki sposób, by umożliwić studentom wybór rozmaitych kursów, w zależności od zainteresowań. Oprócz przedmiotów podstawowych (m. in. matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), w programie studiów znajdują się także specjalistyczne bloki tematyczne, np. biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów, biochemia fizyczna i strukturalna, biochemia analityczna i stosowana, biochemia i genetyka molekularna roślin, biochemia komórki, biochemia człowieka, chemia biomolekuł.

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego licencjata jest: zdobycie wymaganej liczby punktów oraz zaliczenie kursów obowiązkowych, napisanie pracy licencjackiej, złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego.

Kierunek biochemia (studia I stopnia) zdobył w roku 2012 nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów.

STUDIA II STOPNIA
Kandydaci na studia magisterskie muszą posiadać tytuł zawodowy co najmniej licencjata. Kwalifikacja kandydatów odbywa na podstawie średniej oceny z wcześniejszych studiów oraz pisemnego egzaminu - testu wyboru z podstawowych zagadnień współczesnej biochemii.

Głównym założeniem programu studiów II stopnia jest zapewnienie studentom szerokich możliwości wyboru rozmaitych kursów z różnych obszarów biochemii stosownie do indywidualnych zainteresowań. Oprócz kilku kierunkowych przedmiotów obowiązkowych studenci dowolnie wybierają wykłady i zajęcia praktyczne na poziomie zaawansowanym. Szczególnie godny podkreślenia jest tryb powstawania prac magisterskich, polegający na włączaniu magistrantów w realizację rzeczywistych projektów badawczych.

BIOFIZYKA
Biofizyka to nauka interdyscyplinarna, w której do badania pojedynczych biomolekuł, organelli, komórek a także całych organizmów wykorzystuje się metodologię i teorie z fizyki. Biofizycy rozwijają również metody nieinwazyjnego badania układów biologicznych oraz szeroko stosują modelowanie, aby poznać te aspekty funkcjonowania organizmów, których nie da się badać wprost bez ich uszkodzenia.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z:
matematyki,
oraz jednego z dodatkowych przedmiotów zestawionych poniżej:
biologii,
fizyki i astronomii,
chemii.

Kuni-mini przeznaczone są dla osób, które przedmioty ścisłe lubią na równi z biologią. Pierwsze semestry służą stworzeniu bardzo solidnych podstaw z fizyki, matematyki, chemii i programowania komputerowego. W kolejnych latach studenci uczą się również biochemii, genetyki, biologii komórki, immunologii, fizjologii i ekologii. Program obejmuje dużo zajęć praktycznych oraz wiele kursów do wyboru. W trakcie nauki studenci mają możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych prowadzonych na wydziale. Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest: zrealizowanie programu studiów, złożenie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu magisterskiego.

BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ STOSOWANĄ
Bioinformatyka to bardzo nowa dziedzina wykorzystująca technologie komputerowe do gromadzenia, analizowania i integrowania informacji biologicznej zawartej w kwasach nukleinowych i białkach. Narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane są między innymi do porównywania sekwencji DNA, RNA i łańcuchów polipeptydowych, odnajdywania charakterystycznych (pełniących określone funkcje) fragmentów makrocząsteczek, przewidywania struktur przestrzennych związków budujących żywe organizmy. Bez metod bioinformatycznych nie byłoby możliwe zarządzanie danymi uzyskanymi w trakcie badań prowadzonych z zastosowaniem wysokoprzepustowych technik eksperymentalnych.

STUDIA II STOPNIA

Kierunek Bioinformatyka z biofizyką stosowaną powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od: zaawansowanych metod badania obiektów żywych, analizy danych, symulacji komputerowych oraz modelowania procesów biologicznych.

Dwuletnie studia magisterskie stworzone zostały z myślą o absolwentach kierunków takich jak biofizyka, biochemia, biotechnologia i pokrewnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu modelowania komputerowego, przetwarzania danych i programowania oraz dokładnym poznaniem metod eksperymentalnych wykorzystywanych w obrazowaniu organizmu, spektroskopii, genomice i proteomice. Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną jest dyplom ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

BIOTECHNOLOGIA
Biotechnologia na WBBiB UJ to kierunek dla tych, którzy pragną zrozumieć molekularne mechanizmy procesów biologicznych, by następnie wiedzę tę móc wykorzystać w praktyce.

Cztery razy z rzędu, w roku 2014, 2015, 2016 i 2017, studia z biotechnologii prowadzone na WBBiB zajęły I miejsce w rankingu kierunków biotechnologicznych przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

STUDIA I STOPNIA
O przyjęciu na studia I stopnia decydują wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z dwóch spośród wymienionych poniżej przedmiotów:
biologii,
chemii,
fizyki i astronomii,
matematyki.

Trzyletnie studia licencjackie pozwalają na zdobycie gruntownych podstaw z przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii. Oprócz przedmiotów kierunkowych takich jak np. biochemia, genetyka, biologia komórki, mikrobiologia, w programie znajduje się również cały szereg przedmiotów specjalistycznych, m.in. biotechnologia przemysłowa, biotechnologia roślin, biotechnologia medyczna, inżynieria białek oraz kursy z bioinformatyki i modelowania molekularnego. Kursom obowiązkowym towarzyszy obszerny zbiór kursów do wyboru. Do uzyskania tytułu wymagane jest napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Opisany powyżej program studiów uzyskał pozytywną opinię przedstawicieli polskich firm sektora farmaceutyczno-biotechnologicznego oraz znalazł się w finale konkursu MNiSW na najlepszy kierunek studiów (nagroda przyznana w roku 2013).

BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

STUDIA II STOPNIA
Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o wyniki egzaminu wstępnego oraz średnią ocen ze studiów licencjackich. Na studiach magisterskich oprócz kilku kierunkowych przedmiotów obowiązkowych studenci wybierają wykłady i kursy praktyczne z dziedzin takich jak: biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia białek, biotechnologia mikroorganizmów, modelowanie molekularne i bioinformatyka. Rozprawa magisterska wieńcząca studia jest wynikiem samodzielnej, doświadczalnej pracy studenta prowadzonej pod okiem pracownika naukowego.

Pod lupą

Biofizyka - most między biologią i fizyką
Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz "tak", to biofizyka będzie właściwym wyborem.