Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 ul. Dywizjonu 303 35
 08-521 Dęblin
 Dęblin
 lubelskie

tel. 261517100

www.wsosp.pl


Opis

Kuni-mini wojskowe - informacje dla kandydatów

Tradycje Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych sięgają 1925 roku. Jest najstarszą i jedną z najlepszych szkół lotniczych w Europie. WSOSP to wojskowa uczelnia nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej. W ofercie szkoły znajdują się studia wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. Na uczelni kształci się rocznie około 2000 studentów wojskowych i cywilnych.

 

Kuni-mini wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Absolwent jest promowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego w korpusie osobowym sił powietrznych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów zapewniają uzyskanie jednej z wymienionych kwalifikacji zawodowych: pilota wojskowego, nawigatora wojskowego statku powietrznego, nawigatora naprowadzania, kontrolera ruchu lotniczego. Studenci specjalności pilotaż realizują szkolenie praktyczne na różnych typach samolotów i śmigłowców i uzyskują nalot od 180 do 200 godzin.
Uczelnia oferuje osobom przyjętym na studia fachową, wysoko wykwalifikowaną kadrę 
dydaktyczno-naukową posiadającą bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe związane z kierunkami kształcenia (zdobyte głównie w służbach mundurowych), bardzo dobre warunki studiowania, w tym:

Własne zaplecze szkoleniowe w postaci:

 • Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego dysponującego najnowocześniejszymi symulatorami, własnymi samolotami i śmigłowcami szkoleniowymi, posiadającego uznane certyfikaty krajowe i międzynarodowe.
  Specjalności, w których Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego realizuje szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów na żołnierzy zawodowych:
  • pilot samolotu odrzutowego - do uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(A) wraz z uprawnieniem do lotów według wskazań przyrządów IR(A),
  • pilot śmigłowca - do uzyskania licencji pilota śmigłowcowego PPL(H),
  • pilot samolotu transportowego - do uzyskania licencji pilota zawodowego CPL(A) wraz z uprawnieniem do lotów według wskazań przyrządów IR(A) oraz lotów na samolotach wielosilnikowych (ME).
   Od 2017 roku w ramach procesu rekrutacji kandydatów na studia wojskowe realizowane jest także szkolenie sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów.
   Ośrodek prowadzi również szkolenie studentów cywilnych WSOSP do uzyskania licencji zawodowej na śmigłowcach CPL (H) oraz samolotach wraz z uprawnieniem IR(A)/ME.

 

 • Ośrodka Szkolenia Służb Ruchu Lotniczego dysponującego symulatorami kontroli ruchu lotniczego, posiadającego uznane certyfikaty krajowe i międzynarodowe.
  Zakres i rodzaje szkolenia (prowadzone jest na nowoczesnym symulatorze ADC z innowacyjnym oprogramowaniem):
  • wstępne do licencji praktykanta-wojskowego kontrolera ruchu lotniczego w pełnym zakresie,
  • wstępne do cywilnej licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego w zakresie uprawnienia kontroli lotniska instrumentalnej i kontroli zbliżania proceduralnej,
  • doskonalące, uzupełniające i rozszerzające dla personelu wojskowych służb ruchu lotniczego.

 

 • Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych,
  Zakres i rodzaje szkolenia:
  • Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe,
  • Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS),
  • Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS),
  • Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora (UAVO) - INS.
  • Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania ,
  • Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego,
  • Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej,
  • Ośrodek Technologii Informacyjnych,
  • Ośrodek Szkolenia Systemów Jakości i Zarządzania Bezpieczeństwem,
  • Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego w zakresie medycyny lotniczej i czynnika ludzkiego,
  • Ośrodek Szkolenia Fizycznego i Kondycyjnego Specjalistycznego Przygotowania do Lotów
  • Studium Języków Obcych.

Baza dydaktyczna

 • trzy sale gimnastyczne wykorzystywane do gier zespołowych, gimnastyki oraz walki wręcz,
 • dwie sale do ćwiczeń siłowych,
 • sala lotniczych gimnastycznych przyrządów specjalnych (LGPS),
 • Laboratorium Diagnostyki Wysiłkowej,
 • pływalnia z widownią,
 • otwarty obiekt sportowy (w przebudowie do czerwca 2018).

Sekcje sportowe:

 • piłki siatkowej,
 • lekkiej atletyki,
 • piłki nożnej,
 • pływania,
 • koszykówki,
 • biegu patrolowego,
 • judo.


Kuni-mini Wojskowe

Kuni-mini wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Absolwent jest promowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego w korpusie osobowym sił powietrznych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów, zapewniają uzyskanie jednej z następujących kwalifikacji zawodowych: pilota wojskowego, nawigatora naprowadzania, kontrolera ruchu lotniczego. Studenci specjalności pilotaż statku powietrznego realizują szkolenie praktyczne na różnych typach samolotów i śmigłowców i uzyskują nalot od 180 do 250 godzin.

O przyjęcie do WSOSP mogą się ubiegać kobiety i mężczyźni, absolwenci szkół średnich/ponadgimnazjalnych, żołnierze rezerwy w stopniach szeregowych i podoficerskich, osoby studiujące w szkołach niewojskowych, którzy w roku wcielenia mają co najmniej 18 lat, nie są karane sądownie, posiadają obywatelstwo wyłącznie polskie, w dniu wcielenia są stanu wolnego, posiadają świadectwo dojrzałości, posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej i uzyskają pozytywne orzeczenie Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej; od kandydatów wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne; kandydat po złożeniu wniosku otrzyma zawiadomienie o terminie i miejscu badań lekarskich; postępowanie rekrutacyjne obejmuje: analizę wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka oraz język angielski, ponadto test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną, analizę doświadczenia lotniczego /tylko dla kandydatów na specjalność: pilotaż samolotu i pilotaż śmigłowca/.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia wojskowe dostępne są stronie www.wsosp.pl w zakładce kandydaci/studia wojskowe.

Kuni-mini Cywilne
Żeby zostać przyjętym na studia cywilne i stać się studentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych należy założyć konto w internetowej rejestracji kandydatów i wypełnić wszystkie wymagane pola dotyczące danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon itd.). Później dokonujemy wyboru kierunku (lub kierunków) studiów. Po otrzymaniu wyników z matury, należy je niezwłocznie wprowadzić na swoim koncie w internetowej rejestracji kandydatów oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia się kandydatów poprzez umieszczenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na stronie internetowej Uczelni oraz drogą elektroniczną w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Po otrzymaniu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu na wybrany kierunek, należy dostarczyć do WSOSP w wyznaczonym terminie, komplet wymaganych dokumentów. Po wstępnym zakwalifikowaniu i złożeniu kompletu dokumentów otrzymują decyzję o przyjęciu na studia.

O przyjęcie na studia cywilne pierwszego stopnia /inżynierskie lub licencjackie/, mogą ubiegać się osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości; podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia /studia stacjonarne i niestacjonarne/ są wyniki matury ustalane na podstawie świadectwa dojrzałości.
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra; kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; o zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia cywilne dostępne są stronie www.wsosp.pl w zakładce kandydaci/studia cywilne.

Oferta edukacyjna

Rekrutacja na studia wojskowe WSOSP


STUDIA WOJSKOWE


Składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego i trwa do 31.03 2018 r.

WYDZIAŁ LOTNICTWA

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:
 • pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca)
 • nawigacja lotnicza (nawigator statku powietrznego)
 • bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP)

studia II stopnia (magisterskie) w specjalnościach:
 • eksploatacja statków powietrznych

NAWIGACJA
studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:
 • nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania)
 • zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler ruchu lotniczego)

studia II stopnia (magisterskie) w specjalnościach:
 • zarządzanie ruchem lotniczym

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI

LOGISTYKA
studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie) w specjalności:
 • ogólnologistycznej

STUDIA CYWILNE


WYDZIAŁ LOTNICTWA

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:
 • pilotaż statku powietrznego
 • awionika
 • inżynieria lotnicza
 • bezzałogowe statki powietrzne

studia II stopnia (magisterskie) w specjalnościach:
 • eksploatacja statków powietrznych

NAWIGACJA
studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach:
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych
 • zarządzanie ruchem lotniczym

studia II stopnia (magisterskie) w specjalnościach:
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych
 • zarządzanie ruchem lotniczym

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie ) w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym
 • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • ochrona osób i mienia
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

LOGISTYKA
studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie ) w specjalnościach:
 • logistyka lotnictwa
 • logistyka wojskowa
 • zarządzanie obsługą na lotnisku

TRANSPORT (NOWOŚĆ!)
studia I stopnia (licencjackie) w specjalnościach:
 • transport powietrzny
 • transport lotniskowy
 • transport wojskowy

Zasady rekrutacji

REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE

 

Etap I Wnioski
Składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego po ukazaniu się decyzji Ministra Obrony Narodowej.

Etap II Badania Lekarskie

 • Badanie lekarskie, które kandydat przechodzi w Rejonowej Komisji Lekarskiej zakończone jest określeniem zdolności do zawodowej służby wojskowej;
 • Badanie lekarskie, które kandydat przechodzi w Rejonowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie zakończone jest określeniem kategorii zdrowia w wybranej przez kandydata specjalności wojskowej.

Etap III Egzaminy

 • Szkolenie selekcyjne - sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowisku pilota (tylko dla osób, które wybierają specjalność pilot),
 • Egzamin ze sprawności fizycznej,
 • Rozmowa kwalifikacyjna,
 • Analiza ocen ze świadectwa dojrzałości (matematyka, fizyka i j. angielski, punktacja z matury rozszerzonej 1:1, punktacja z matury standardowej 1:4).

Dane kontaktowe rekrutacji wojskowej
tel. +48 261 517 733

 

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE

 

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów (IRK).
Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych należy spełnić następujące warunki:

 • założyć konto w internetowej rejestracji kandydatów (IRK),
 • wypełnić wszystkie wymagane pola dotyczące danych osobowych (m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon itd.),
 • dokonać wyboru kierunku (lub kierunków) studiów,
 • po otrzymaniu wyników matury należy wprowadzić je NIEZWŁOCZNIE na swoim koncie w internetowej rejestracji kandydatów (w przedmiocie do wyboru należy wprowadzić wynik najlepiej zdanego przedmiotu spośród przedmiotów do wyboru),
 • dokonać opłaty rekrutacyjnej,
 • czekać na informację o wstępnym zakwalifikowaniu na listę kandydatów (zostanie przesłana na konto kandydata w internetowej rejestracji kandydatów oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Uczelni,
 • po otrzymaniu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu na wybrany kierunek należy dostarczyć w wyznaczonym terminie komplet wymaganych dokumentów (osobiście lub drogą pocztową),
 • po wstępnym zakwalifikowaniu i złożeniu kompletu dokumentów do kandydata zostanie wysłana decyzja o przyjęciu na studia,
 • wziąć udział w uroczystej immatrykulacji i złożyć ślubowanie ? przyjęcie w poczet studentów "Szkoły Orląt"!

 

Dane kontaktowe rekrutacji cywilnej:
Dziekanat Wydziału Lotnictwa
tel. +48 26 151 88 11
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. +48 26 151 74 63
Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
tel. +48 26 151 82 69