Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Odlewnictwa

 ul. Reymonta 23
 30-059 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126172718

www.odlewnictwo.agh.edu.pl


Opis

Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej powstał w 1951 roku. Jest jedynym wydziałem o tym profilu w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Ma pełne prawa akademickie w zakresie kształcenia na wszystkich poziomach oraz w zakresie stopni i tytułów naukowych.

 

Wydział Odlewnictwa kształci na różnych rodzajach studiów, w oparciu o programy dostosowane do wymagań i potrzeb współczesnej gospodarki, inżynierów i magistrów inżynierów - specjalistów w różnych obszarach techniki odlewniczej (technologia odlewów z różnych stopów, budowa maszyn odlewniczych i ich eksploatacja, mechanizacja, automatyzacja i projektowanie odlewni, odlewnictwo artystyczne i precyzyjne, ochrona środowiska w odlewnictwie, zastosowanie komputerów w technologii odlewniczej).

 

Wydział Odlewnictwa będący jedynym w kraju i w Europie, od początku swego istnienia w AGH kształcił na kierunku METALURGIA kadry inżynierów, magistrów inżynierów i doktorów w obszarze odlewnictwa. Od roku akademickiego 2011/2012 kształci również na kierunku Wirtotechnologia.

 

Kierunek WIRTOTECHNOLOGIA został utworzony w roku 2011 jako Makrokierunek (Uchwała Senatu Nr 39/2011 z dnia 2.marca 2011) przez dwa wydziały: Wydział Odlewnictwa i Wydział Inżynierii Metali, i Informatyki Przemysłowej i jest realizowany na studiach stacjonarnych I i II stopnia.

 

Kierunek jest wyrazem realizacji misji AGH służenia gospodarce.

Realizacja procesów technologicznych w coraz większym stopniu obejmuje przetwarzanie opisujących je informacji. Coraz częściej powoduje to całkowite przeniesienie procesu przygotowania produkcji do sfery wirtualnej. Wymaga to również odpowiedniego umiejscowienia narzędzi wspomagających prace inżynierskie w systemach zarządzających przedsiębiorstwem. W procesie tym konieczna jest pełna wiedza na temat analizowanych procesów.

 

Biorąc pod uwagę te obserwacje, wsparte doświadczeniami ze współpracy z przemysłem europejskim w zakresie kształcenia inżynierów i z realizowanych prac wdrożeniowych, utworzono nowy makrokierunek (od 2012/2013 kierunek) wirtotechnologia. Nazwa tego kierunku powstała z połączenia słów wirtualizacja i technologia. Kierunek ten może być realizowany przez jednostki uczelniane, obecnie kształcące na kierunkach mechanika i budowa maszyn, metalurgia, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Profile specjalności:

 • Odlewnictwo. Kuni-mini przygotowują absolwentów do podejmowania zadań inżynierskich w małych odlewniach i dużych samodzielnych zakładach o tym profilu, a także w zakładach wyrobów metalowych i instytucjach pracujących na rzecz odlewnictwa.
 • Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne. Kuni-mini przygotowują specjalistów w intensywnie rozwijającej się dziedzinie wytwarzania precyzyjnych elementów dla różnych dziedzin (na przykład: części urządzeń, narzędzia skrawające i chirurgiczne, elementy protetyki dentystycznej, części rakiet i samolotów, części dla przemysłu motoryzacyjnego itp.) oraz w dziedzinie odlewnictwa artystycznego (ozdoby, medale, plakietki, pomniki, biżuteria itp.).
 • Ochrona środowiska w odlewnictwie. Kuni-mini przygotowują absolwentów do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska w warunkach przedsiębiorstw odlewniczych i innych zakładów przemysłu metalowego. Absolwenci tej specjalności mogą być również zatrudnieni w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska
 • Wirtualizacja technologii odlewniczych. W oparciu o nabytą wiedzę na temat przetwórstwa metali, technologii odlewniczej, informatyki, ekonomii, ekologii oraz umiejętności praktyczne absolwenci specjalności uzyskują podstawy do twórczej działalności inżynierskiej w zakresie zagadnień związanych z wirtualizacją procesów technologicznych i swobodnego posługiwania się dostępnymi narzędziami informatycznymi dla realizacji problemów technologicznych

W swej dotychczasowej działalności Wydział Odlewnictwa wypromował ponad 1100 inżynierów, ponad 2670 magistrów inżynierów, 185 doktorów i 35 doktorów habilitowanych.

Kształcenie prowadzi kadra nauczycieli akademickich złożona z profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów. Studenci mają do dyspozycji odlewnię doświadczalną oraz dobrze wyposażone laboratoria techniczne i komputerowe, a także bibliotekę. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, które organizują obozy naukowe krajowe i zagraniczne, sesje naukowe i różnego rodzaju kursy doskonalące m.in. językowe i komputerowe.

 

Dlaczego odlewnictwo?

 

Analiza światowej gospodarki i jej dalszych tendencji rozwojowych wskazuje na stale zwiększający się udział odlewnictwa jako techniki przetwarzania i wytwarzania wyrobów metalowych. Wystarczy przytoczyć fakt, ze obecnie w świecie produkuje się ponad 60 milionów ton odlewów. Charakterystyczne jest to, że największy przyrost produkcji odlewów następuje w krajach przodujących pod względem ekonomicznym, w których stanowi on poważną część dochodu globalnego (np. USA, Niemcy).

 

Rozwój inżynierii materiałowej stwarza podaż nowych tworzyw odlewniczych o właściwościach wcześniej nieosiągalnych. Dotyczy to tak nowych materiałów o prognozowalnych właściwościach, jak również sposobach ich odlewania. Coraz bardziej powszechne jest wykorzystywanie przez odlewników technik symulacji komputerowej, sieci neuronowych i sterowania przebiegami procesu technologicznego w czasie rzeczywistym, co stwarza możliwość oddziaływania na strukturę metalograficzną odlewów pod kątem nadania im najkorzystniejszych właściwości użytkowych. Z kolei rozwój alternatywnych sposobów odlewania pozwala na uzyskiwanie większego wolumenu odlewów o specjalnych właściwościach użytkowych. Zadaniem współcześnie prowadzonych w odlewnictwie badań jest poprawa jakości produkcji odlewów, zmniejszenie energochłonności produkcji i zużycia materiałów, poprawa wskaźników ekonomicznych i mniejsze obciążenie środowiska naturalnego szkodliwym oddziaływaniem pracy odlewni.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Odlewnictwo ma w naszym kraju dobre tradycje i utrwaloną pozycję. W każdej dziedzinie gospodarki odlewy są niezbędne, zarówno w przemyśle ciężkim, maszynowym, samochodowym, lotniczym jak i w przypadku produkcji sprzętu elektronicznego i wyrobów artystycznych. Powiązanie odlewnictwa z różnymi dziedzinami gospodarki pociąga za sobą zapotrzebowanie na wysokiej jakości elementy odlewane z różnych tworzyw i narzuca konieczność wprowadzania najnowszych technologii. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego przemysłu i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz z zarządzaniem zakładami. Duże zakłady odlewnicze, zakłady innych gałęzi przemysłu metalowego, firmy konsultingowe i handlowe poszukują dobrze wykształconych inżynierów technologów odlewnictwa oraz inżynierów mechaników maszyn i urządzeń odlewniczych. Absolwenci Wydziału potrzebni są również w zapleczu naukowo-technicznym przemysłu metalowego, marketingu i dystrybucji odlewów. Perspektywę zatrudnienia poszerza także rosnąca liczba małych, często silnie wyspecjalizowanych firm odlewniczych. Odlewnictwo jest bardzo dobrą dziedziną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Analizy wykazują znaczną przewagę popytu nad podażą kadry inżynierskiej dla odlewnictwa, szczególnie w krajach zachodnich. W perspektywie oznacza to otwarte pole do zatrudnienia naszych inżynierów odlewników w krajach UE.

 

Nasze programy nauczania, stosownie zweryfikowane, są honorowane przez większość uczelni technicznych w UE, czego wyrazem jest wydawanie podwójnych dyplomów w danej specjalności. Jest to dobry prognostyk dla kształcenia kadr na potrzeby własnego odlewnictwa, jak również dla funkcjonujących na polskim rynku odlewni zagranicznych. Na absolwentów Wydziału Odlewnictwa czeka wiele odlewni w kraju i zagranicą.

Oferta edukacyjna

AGH - Wydział Odlewnictwa kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Aktualnie Wydział Odlewnictwa prowadzi następujące rodzaje i kierunki studiów:

 

METALURGIA

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

 • Kuni-mini pierwszego stopnia - inżynierskie (7 semestrów)
 • Kuni-mini drugiego stopnia - magisterskie (3 semestry)

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 • Kuni-mini pierwszego stopnia - inżynierskie (8 semestrów)
 • Kuni-mini drugiego stopnia - magisterskie (4 semestry)

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • Odlewnictwo (technologie, maszyny i urządzenia, mechanizacja)
 • Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
 • Ochrona środowiska w odlewnictwie
 • Wirtualizacja technologii odlewniczych

STUDIA DOKTORANCKIE (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Teoria i technologia procesów odlewniczych (8 semestrów)

STUDIA PODYPLOMOWE

1. Inżynieria procesów odlewniczych (3 semestry)
2. System zarządzania jakością w odlewnictwie (3 semestry)
3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w odlewnictwie (3 semestry)

 

WIRTOTECHNOLOGIA

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

 • Kuni-mini pierwszego stopnia - inżynierskie (7 semestrów)
 • Kuni-mini drugiego stopnia - magisterskie (3 semestry)

 

Od roku akademickiego 2007/2008 Akademia Górniczo-Hutnicza wprowadziła trzystopniowy system kształcenia (tzw. System Boloński):

 • I stopień (6-7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
 • II stopień (3-4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu magistra,
 • III stopień ? studia doktoranckie ? przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Kuni-mini I stopnia (inżynierskie umożliwiają nabycie odpowiedniej i niezbędnej wiedzy koniecznej w działalności inżynierskiej z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) i inżynierskich (mechanika, wytrzymałość materiałów, elektrotechnika, termodynamika, informatyka, materiałoznawstwo).

Kuni-mini II stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w zakresie metalurgii, właściwości i zastosowania stopów metalowych, komputerowego wspomagania w technice oraz nabycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach inżynierii odlewniczej.

Kuni-mini III stopnia (doktoranckie) na kierunku metalurgia o nazwie Teoria i technologia procesów odlewniczych. Program (opracowany w oparciu o konsultacje z przemysłem) obejmuje przedmioty obowiązkowe, kierunkowe i zakresu filozofii lub ekonomi. Część przedmiotów jest obowiązkowa, a część obieralna.