Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności

 ul. Balicka 122
 30-149 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126624748

wtz.ur.krakow.pl


Opis

Historia nauczania przedmiotów związanych z przetwórstwem żywności w Krakowie swą tradycją sięga do Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1974 roku utworzono Oddział Technologii Żywności przy Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, który w 1994 roku został przekształcony w samodzielny Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie (od 2008 roku Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

W 2014 roku Oddział i Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obchodził jubileusz 40-lecia istnienia. Prace naukowo-badawcze z zakresu przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, technicznych i technologicznych uwarunkowań procesów produkcji żywności, higieny żywności, żywienia człowieka i wielu innych pokrewnych zagadnień realizowane są w 10 katedrach.

W strukturze Wydziału funkcjonują obecnie następujące jednostki organizacyjne:

 • Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności (analiza fizykochemiczna i ocena sensoryczna żywności),
 • Katedra Biotechnologii Żywności (zastosowanie enzymów w procesach technologicznych, biosynteza, ocena jakościowa żywności genetycznie modyfikowanej),
 • Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych (chłodnictwo i przechowalnictwo żywności, koncentraty spożywcze, procesy jednostkowe w technologii żywności),
 • Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego (maszyny i urządzenia, operacje jednostkowe, inżynieria procesowa),
 • Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych (surowce i produkty pochodzenia zwierzęcego, przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa),
 • Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów (przetwórstwo owoców i warzyw, surowce do przetwórstwa),
 • Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej (piwowarstwo i winiarstwo, gorzelnictwo i produkcja wódek, drożdżownictwo i napoje bezalkoholowe oraz mikrobiologia żywności),
 • Katedra Technologii Węglowodanów (przetwórstwo zbóż i ziemniaków, cukiernictwo i piekarnictwo),
 • Katedra Żywienia Człowieka (żywienie człowieka, nauka o żywności, higiena i toksykologia żywności),
 • Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji (technologia gastronomiczna, higiena produkcji, planowanie produkcji w zakładach żywienia zbiorowego, ocena i kontrola jakości żywności).

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Technologii Żywności prowadząc badania naukowe wykorzystuje nowoczesną bazę aparaturowo-analityczną oraz pozostaje w ciągłym kontakcie z naukowcami z różnych ośrodków zagranicznych. Ponadto dostosowuje je do potrzeb technologii współczesnego przetwórstwa żywności i nauk żywieniowych oraz podejmuje nowe problemy badawcze, które będą istotne w przyszłości.

Wspólnie z krakowskimi uczelniami, m. in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą czy Politechniką Krakowską są realizowane granty badawcze, rozwija się także współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce takimi jak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Łódzka i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przeprowadzonej kompleksowej oceny działalności jednostek naukowych za okres 2009-2012, przyznało Wydziałowi Technologii Żywności w 2013 roku kategorię naukową A (poziom bardzo dobry).

Na Wydziale zatrudnionych jest 145 osób, w tym 102 pracowników naukowo-dydaktycznych (31 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 71 adiunktów, wykładowców i asystentów), uczestniczących w procesie dydaktycznym.

 

STUDIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 

Zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej studia na Wydziale Technologii Żywności, zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne, są dwustopniowe. Kuni-mini I-go stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów, studia II-go stopnia (magisterskie) - 3 semestry. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obecnie kształci się ponad 1700 studentów.

Kuni-mini na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA funkcjonują w Krakowie od 1974 roku. Począwszy od roku akademickiego 2014/2015, istnieje możliwość podjęcia także płatnych studiów II stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Food Technology and Human Nutrition) w języku angielskim.

Kierunek TOWAROZNAWSTWO funkcjonuje na Wydziale Technologii Żywności od roku akademickiego 2008/2009. W 2012 roku został powołany kierunek DIETETYKA, a w roku 2014 kierunek JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI.

Realizowane na Wydziale Technologii Żywności studia mają na celu przygotowanie kadry, głównie dla potrzeb przemysłu spożywczego, zakładów żywienia zbiorowego, laboratoriów, instytutów badawczych, przemysłu farmaceutycznego, szkolnictwa i nauki. Duże zainteresowanie oferowanymi kierunkami studiów wynika ze zwiększającej się liczby małych i średnich zakładów oferujących nowe miejsca pracy dla specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz towaroznawstwa, dietetyki, a także jakości i bezpieczeństwa żywności.

Program naukowy i dydaktyczny Wydziału został dostosowany do potrzeb gospodarki rynkowej w zintegrowanej Europie. Nawiązaliśmy różne formy współpracy naukowej i dydaktycznej z wieloma ośrodkami zagranicznymi m. in. w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji i Turcji. Pracownicy Wydziału prowadzą również projekty badawcze finansowane ze środków europejskich.
Prowadzimy również wymianę studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus, co umożliwia zdobycie cennych doświadczeń na zagranicznych uczelniach.

W 2002 roku Wydział Technologii Żywności uzyskał akredytację (Certyfikat Jakości Kształcenia) nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Rolniczych, a w 2004 i 2010 roku pełną akredytację studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka oraz w roku 2013 dla kierunku Towaroznawstwo nadaną odpowiednio przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Polską Komisję Akredytacyjną.

Oferta edukacyjna

Kuni-mini I stopnia:

Technologia Żywności i Żywienie Człowiek

 • technologia żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • żywienie człowieka (studia stacjonarne)
 • bioinżynieria i bioprocesy (studia stacjonarne)
 • winiarstwo (studia niestacjonarne)

 

Towaroznawstwo

 • towaroznawstwo żywności (studia stacjonarne)

 

Dietetyk

 • Dietetyka (studia stacjonarne)

 

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

 • jakość i bezpieczeństwo żywności (studia stacjonarne)

 

Kuni-mini II stopnia (magisterskie)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 • technologia żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • żywienie człowieka z dietetyką (studia stacjonarne)

 

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

 • jakość i bezpieczeństwo żywności (studia stacjonarne)

 

Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach i instytucjach, do których należą: browary, drożdżownie, gorzelnie, winiarnie, cukrownie, słodownie, piekarnie oraz zakłady chłodnicze, przetwórstwa mleka i mięsa, zbożowe i przemysłu ziemniaczanego, cukiernicze i koncentratów spożywczych, produkcji kwasów organicznych i preparatów enzymatycznych, farmaceutyczne, garmażeryjne i żywienia zbiorowego, ośrodki leczenia nadwagi, otyłości i innych chorób dietozależnych, laboratoria referencyjne służb kontrolnych, przemysłowe i badawczo-rozwojowe, placówki naukowe i jednostki administracji gospodarczej zajmujące się kontrolą oraz dystrybucją i marketingiem żywności.
Na Wydziale Technologii Żywności funkcjonują również 2- lub 3-semestralne studia podyplomowe.