Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 ul. Łojasiewicza 11
 30-348 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126644890

www.fais.uj.edu.pl


Opis

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedną z wiodących w kraju placówek naukowych, która nie tylko oferuje wysokiej klasy warsztat pracy dla pracowników nauki, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnych generacji naukowców, nauczycieli, wynalazców, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.

 

Dysponujemy bogatą ofertą edukacyjną, profesjonalną kadrą naukową, nowoczesnymi laboratoriami, prowadzimy szeroką współpracę zagraniczną.

 

Studenci mogą kształcić się w dziedzinie fizyki, biofizyki, astronomii, astrofizyki i kosmologii, informatyki stosowanej oraz zaanwansowanych materiałów i nanotechnologii. Wydział FAIS prowadzi również interdyscyplinarne Kuni-mini Matematyczno-Przyrodnicze, a także studia doktoranckie z zakresu fizyki, biofizyki, astronomii, informatyki, inżynierii materiałowej oraz studia podyplomowe: Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto.

 

Pasjonatów programowania zapraszamy na Informatykę Stosowaną, studenci studiów II stopnia mają do wyboru dwie ciekawe specjalizacje: Produkcja gier wideo oraz Modelowanie i animacja 3D. Student wybierając Modelowanie i animację 3D będzie mógł pracować w przyszłości jako programista grafiki, zaś absolwent Produkcji gier wideo znajdzie zatrudnienie jako główny programista gry, a więc osoba gotowa do pokierowania zespołem osób tworzących kod programu.

 

Kuni-mini na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego solidnie przygotowują studentów do twórczej i owocnej pracy zawodowej, uczą myślenia i systematyczności, formułowania problemów i samodzielnego ich rozwiązywania.

 

Absolwenci naszego Wydziału są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych oraz badawczo-rozwojowych, przemysłowych, bankach, biurach projektowych, parkach technologicznych, sektorach: IT, energetycznym, telekomunikacyjnym, rozrywkowym, medycznym przy diagnostyce, projektowaniu i budowie aparatury medycznej, a także do rozwijania własnej działalności w sektorze zaawansowanych technologii.

 

Realizowane badania
Wydział FAIS UJ składa się z dwóch samodzielnych jednostek działających na prawach instytutów: Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego i Instytutu Obserwatorium Astronomiczne oraz trzech samodzielnych zakładów: Zakładu Technologii Informatycznych, Zakładu Projektowania i Grafiki Komputerowej oraz Zakładu Technologii Gier. W jednostkach tych prowadzone są badania najważniejszych i aktualnych zagadnień współczesnej fizyki, astronomii i informatyki stosowanej.

 

Prace naukowe Instytutu Fizyki obejmują bogatą gamę szeroko rozumianej fizyki, zarówno teoretycznej jak i eksperymentalnej. Badania prowadzone są w tradycyjnych obszarach, jak fizyka ciała stałego (materii skondensowanej), fizyka powierzchni, fizyka atomowa, jądrowa i cząstek elementarnych, astrofizyka. Od kilku lat stopniowo rozbudowywane są badania w zakresie nowych dyscyplin: fizyki laserów, optyki kwantowej, fizyki medycznej, nanotechnologii, a także w obszarach interdyscyplinarnych, np.: biofizyki, ekonofizyki, nauki o środowisku, informatyki stosowanej.

 

Obserwatorium Astronomiczne prowadzi badania w zakresie aktywności radiowej Słońca, fizyki galaktyk i ich emisji radiowej, fizyki radioźródeł ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pozagalaktycznych, astronomii pozagalaktycznej. W dziedzinie optycznej prowadzone są obserwacje gwiazd zmiennych w tym zmiennych zaćmieniowych, oraz obserwacje komet. Badania teoretyczne dotyczą powstania struktury we wczesnym Wszechświecie, promieniowania mikrofalowego tła i wielowymiarowych teorii grawitacji.

 

Zakłady Technologii Informatycznych, Projektowania i Grafiki Komputerowej oraz Technologii Gier prowadzą badania między innymi w zakresie: inżynieria oprogramowania, projektowanie dynamiczne, gramatyki grafowe i hipergrafowe, algorytmy ewolucyjne, programowanie równoległe, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie sygnałów, pozyskiwanie i generowanie wiedzy, sieci przypadkowe, biometria, inteligentne systemy w bioinformatyce, medycynie oraz biochemii.

 

Czy wiesz, że?

 • W 2012 roku został Wydziałowi FAIS UJ przyznany niezwykle prestiżowy status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) na lata 2012-2017 w dziedzinie nauk fizycznych.
 • Nieprzerwanie rozbudowywana jest baza aparaturowa - przy wsparciu z funduszy programów europejskich możliwe było pozyskanie w ostatnich latach zestawów aparatury badawczej o najwyższej, czasami wręcz unikalnej na skalę światową, klasie. Przykładem jest projekt ATOMIN (Atomic Scale Science for Innovative Economy), w którym ponad 90 mln zł zostało przeznaczone na rozwój laboratoriów o wysokim potencjale badawczym na Wydziałach FAIS i Chemii w dziedzinach opisywanych akronimami "bio", "techno", "info". Wszystkie aparatury badawcze są dostępne dla zainteresowanych studentów.
 • Z inicjatywy naukowców Instytutu Fizyki na III Kampusie UJ powstaje Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, w którym budowany jest synchrotron. To pierwsze takie urządzenie nie tylko w naszym kraju, ale i naszej części Europy. Synchrotron to rodzaj akceleratora cząstek emitujący promieniowanie elektromagnetyczne o dużym natężeniu. Jest stosowany do badań m.in. w fizyce, chemii, materiałoznawstwie, geologii, mineralogii, biochemii, farmakologii, biologii i medycynie. Centrum SOLARIS będzie otwarte dla wszystkich grup badawczych już w 2015 roku.

 

Kuni-mini na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej:

Fizyka

 • fizyka teroretyczna,
 • fizyka stosowana,
 • fizyka doświadczalna.

Studiowanie fizyki uczy twórczego rozwiązywania problemów, wymaga myślenia i systematyczności, stwarza okazję do zdobycia wszechstronnego i cenionego wykształcenia.
Absolwenci są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych oraz badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i przemysłowych, firmach komputerowych i softwarowych, biurach projektowych, bankach, sektorach: energetycznym, medycznym, telekomunikacyjnym, szkołach, parkach technologicznych, itp.

 

Biofizyka

 • Fizyka Medyczna

Obecny rozwój medycyny jest w dużym stopniu wynikiem zastosowania nowych metod fizycznych wspomaganych technikami komputerowymi oraz wprowadzaniem nowych materiałów o unikalnych właściwościach. Dalszy postęp wymaga stałego i ścisłego współdziałania fizyków i lekarzy. Absolwenci Fizyki Medycznej mają możliwość znalezienia pracy w klinikach i szpitalach, gdzie wchodzą w skład zespołów zajmujących się diagnostyką obrazową, radioterapią, fizykoterapią, itp.

 

Biofizyka Molekularna
Szybki rozwój nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych następuje w dużej mierze dzięki coraz lepszemu zrozumieniu zjawisk fizycznych leżących u podstaw procesów życiowych. Wywołuje to rosnące zapotrzebowanie na biofizyków, fachowców harmonijnie łączących wiedzę z dziedziny fizyki, chemii i informatyki, oraz różnych dziedzin biologii. Studiowanie Biofizyki Molekularnej pozwala na poznanie eksperymentalnych, matematycznych i informatycznych metod fizyki stosowanych współcześnie do badania struktury, dynamiki i zmian konformacyjnych biomolekuł, błon biologicznych oraz innych struktur subkomórkowych, a także mechanizmów molekularnych leżących u podłoża procesów zachodzących w układach biologicznych.

 

Astronomia
Jest jedną z najstarszych nauk. Studiowanie astronomii może stać się pasjonującą przygodą. Dzięki niej możemy "dosięgnąć" gwiazd, badając najdalsze krańce czasu i przestrzeni, szukając odpowiedzi na najgłębsze pytania dotyczące natury świata i jego pochodzenia, powstania galaktyk, gwiazd, planet i nas samych.
Absolwenci studiów astronomii mają szansę zatrudnienia w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce i za granicą, ponadto absolwent przygotowany jest również do pracy w szkolnictwie.

 

Informatyka Stosowana
Studiowanie informatyki pozwala na zdobycie wiedzy umożliwiającej biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi. Dzięki blokom specjalistycznym student uzyskuje wiedzę z zakresu konstrukcji systemów informatycznych za pomocą standardowych metod inżynierii oprogramowania, a także systemów z wykorzystaniem zaawansowanych metod sztucznej inteligencji.
Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu polskiego rynku pracy na specjalistów z sektora elektronicznej rozrywki, Uniwersytet Jagielloński uruchomił atrakcyjne specjalizacje w ramach studiów II stopnia:

Produkcja gier wideo oraz Modelowanie i animacja 3D (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Informatyka Stosowana.
Student wybierając Modelowanie i animację 3D będzie mógł pracować w przyszłości jako programista grafiki, dzięki znajomości narzędzi m.in. do renderingu scen, zaś absolwent Produkcji gier wideo znajdzie zatrudnienie jako główny programista gry, a więc osoba gotowa do pokierowania zespołem osób tworzących kod programu.
Umiejętność tworzenia gier wideo, tworzenia grafiki i animacji 3D dla potrzeb kina, telewizji, reklamy stanowi bardzo duży atut na rynku pracy. Osoby zatrudnione w tym sektorze należą do najbardziej rozchwytywanych specjalistów i są jednymi z najlepiej opłacanych pracowników.

 

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia
Unikatowy kierunek Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia kształci kadry dla dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu opartych na nowoczesnych technologiach i funkcjonalnych materiałach nowej generacji (takich jak: nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, zaawansowane materiały dla współczesnej elektroniki i optoelektroniki) oraz kadry dla przemysłowych i akademickich laboratoriów badawczych i rozwojowych.

 

Kuni-mini Matematyczno-Przyrodnicze
Kuni-mini Matematyczno-Przyrodnicze to nowoczesny sposób studiowania na wydziałach nauk matematycznych i przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Charakteryzuje je indywidualny tok studiów pod opieką tutora (opiekuna naukowego) oraz możliwość uczęszczania na zajęcia z różnych dziedzin. Student dokonuje wyboru interesujących go kursów spośród całej oferty wydziałów matematyczno-przyrodniczyc?h.

 

Astrofizyka i kosmologia
Nowy Makrokierunek (studia II stopnia) łączy klasyczne działy fizyki - mechanikę, mechanikę kwantową, ogólną teorię względności z elementami astrofizyki i kosmologii. Mamy tu zatem połączenie klasycznych dyscyplin fizyki z kosmologią, która dojrzałość osiąga właściwie na naszych oczach, a także z niezwykle dynamicznie rozwijającą się astrofizyką.
Absolwenci przygotowani są do pracy w instytutach fizycznych, astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze.

Społeczeństwo Informacyjne
Kuni-mini podyplomowe Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto rekomendowane są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych ze stopniem co najmniej licencjata lub inżyniera pragnących włączyć się w najbardziej dynamiczną gałąź usług XXI wieku - przetwarzanie informacji.
Pod pojęciem "smart city" - inteligentne miasto - należy rozumieć takie zmiany w sposobie zarządzania, dzięki którym mieszkańcy odczuwają nową jakość życia.
By tak się stało, potrzebni są ambitni i dobrze przygotowani ludzie. Kuni-mini podyplomowe Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto na Uniwersytecie Jagiellońskim są właśnie szansą dla tych, którzy chcą zostać liderami zmian w swoich społecznościach lokalnych i firmach. Tu dowiedzą się o znaczeniu i roli infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju współczesnej gospodarki i kultury, o aktywnych formach wykorzystania internetu do komunikacji z mieszkańcami, inwestorami i turystami, o inteligentnych systemach transportowych, o sieciach inteligentnych i inteligentnych budynkach.
Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, innych ośrodków akademickich oraz eksperci zajmujący się teorią i praktyką budowania społeczeństwa informacyjnego w administracji rządowej i samorządowej oraz w różnych branżach gospodarki.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Wydziału FAIS UJ na rok akademicki 2014/2015

 

Fizyka

 • fizyka doświadczalna
 • fizyka stosowana
 • fizyka teoretyczna
  studia I i II stopnia stacjonarne
  studia III stopnia (doktoranckie)

 

Biofizyka

 • fizyka medyczna
 • biofizyka molekularna
  studia I i II stopnia stacjonarne
  studia III stopnia (doktoranckie)

 

Astronomia
studia I i II stopnia stacjonarne
studia III stopnia (doktoranckie)

 

Astrofizyka i kosmologia
Kuni-mini II stopnia stacjonarne

 

Informatyka Stosowana

 • specjalizacja ogólna
 • Produkcja Gier Wideo
 • Modelowanie i Animacja 3D
  studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  /specjalizacje tylko na II stopniu studiów/
  studia III stopnia (doktoranckie)

 

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

 • Fotonika i nanotechnologia
 • Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnej
 • Biomateriały
 • Materiały supra-, nano- i makromolekularne
  studia I i II stopnia stacjonarne
  /studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemii UJ/

 

Kuni-mini Matematyczno - Przyrodnicze
studia I i II stopnia stacjonarne
/studia międzywydziałowe administrowane przez Wydział FAIS/

 

Inżynieria Materiałowa
studia III stopnia (doktoranckie)

 

Społeczeństwo Informacyjne
studia podyplomowe