Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Górnictwa i Geologii

 ul. Akademicka 2
 44-100 Gliwice
 Gliwice
 slaskie

tel. 322372402

www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Strony/Witamy.aspx


Opis

Wydział Górnictwa i Geologii, utworzony w 1950 r. jako Wydział Górniczy, posiada prawa do nadawania stopni naukowych: doktora nauk technicznych (ponad 550 promocji) i doktora habilitowanego nauk technicznych (116 promocji) oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego i tytułu honorowego. Od początku istnienia wykształcił ponad 25 tys. absolwentów magistrów inżynierów i inżynierów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Górnictwo i Geologia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także Inżynieria Bezpieczeństwa.

 

Wydział posiada strukturę mieszaną, obejmującą 3 Instytuty i 3 Katedry: Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Instytut Mechanizacji Górnictwa, Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni, Instytut Eksploatacji Złóż, Instytut Geologii Stosowanej oraz Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego i zatrudnia 123 nauczycieli akademickich w tym 30 profesorów i dr habilitowanych.

 

Na Wydziale prowadzona jest działalność naukowo-badawczą w zakresie górnictwa zrównoważonego rozwoju rozumianego jako ekonomicznie efektywne wydobywanie kopalin z uwzględnieniem zaawansowanych technologii górniczych i informatycznych (inteligentna kopalnia), w dodatku w warunkach przyjaznych środowisku (zielona kopalnia) dla potrzeb prowadzenia racjonalnej gospodarki złożowo-surowcowej, polegającej na dostarczeniu surowców w ilości wystarczającej do sprawnego działania gospodarki krajowej, minimalizacji ingerencji w środowisko w czasie poszukiwań i eksploatacji złóż kopalin, ochronie nieeksploatowanych złóż kopalin, ochronie eksploatowanych złóż kopalin poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów złoża (poprawa stopnia wykorzystania zasobów, efektywność procesów przeróbki i uszlachetniania kopalin), wykorzystanie kopalin towarzyszących, wykorzystanie surowców mineralnych znajdujących się w odpadach powstałych po robotach górniczych i procesach wzbogacania kopalin oraz minimalizacji powstających odpadów.

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w gmachu Wydziału Górnictwa i Geologii w Gliwicach. Obiekt ten jest jednym z największych (powierzchnia całkowita 28 000m2) i najważniejszych budynków uczelni. O reprezentacyjnym charakterze tego gmachu świadczy fakt, że jest jednocześnie siedzibą JM Rektora Politechniki Śląskiej. Oprócz sal wykładowych i dydaktycznych, hali technologicznej, Studium Języków Obcych, Muzeum Geologicznego w obiekcie mieści się szereg punktów usługowo-handlowych (księgarnia literatury naukowej, sklepy z materiałami biurowymi i sprzętem komputerowym, punkty usług kserograficznych i fotograficznych oraz bufet). Wydział Górnictwa i Geologii dysponuje bogatą bazą laboratoriów i pracowni dydaktycznych zarówno pod względem ilości jak i również jakości wyposażenia. Pozostają one w gestii poszczególnych jednostek Wydziału, a korzystają z nich studenci wszystkich specjalności. Laboratoria specjalistyczne posiadają unikalne oraz cenne oprzyrządowanie oraz oprogramowanie komputerowe.

 

POMOC MATERIALNA

Wszyscy studenci Politechniki Śląskiej mogą ubiegać się o jedną z form pomocy materialnej. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać stypendium socjalne, którego podstawą są dochody członków rodziny. Zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Studentowi, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, dwa razy w roku akademickim może być przyznana zapomoga. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który realizuje na bieżąco tok studiów oraz wykazuje się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Stypendium to przyznawane jest na semestr. Dla osób spoza Gliwic uczelnia oferuje miejsca w jednym z dziesięciu Domów Studenckich. Studenci Wydziału Górnictwa i Geologii korzystają z DS Karlik, który posiada najwyższy standard spośród wszystkich akademików.

 

ERASMUS+

Plany studiów dostosowane są do standardów europejskich, w oparciu o system punktów kredytowych - ECTS (ang. European Credit Transfer System), co umożliwia odbywanie części studiów za granicą. Studenci wszystkich kierunków studiowania mogą uczestniczyć w programie ERASMUS+, umożliwiającym wyjazdy za granicę na jeden lub dwa semestry studiów oraz na praktyki. Studenci Wydziału Górnictwa i Geologii mogą wyjeżdżać m.in. do Bułgarii (Sofia), Czech (Ostrawa), Estonii (Tallinn), Finlandii (Kajaani), Hiszpanii (Madryt, Oviedo, Vigo, Bilbao, Santander), Niemiec (Bielefeld, Bochum, Magdeburg, Wuppertal, Freiberg), Norwegii (Stavanger), Portugalii (Lizbona, Porto, Faro), Rumunii (Petrosani), Szwecji (Lulea), Turcji (Pamukkale, Eskisehir) i Włoch (Brescia). Każdego roku lista naszych partnerów zagranicznych powiększa się o kolejne uczelnie. Osoby wyjeżdżające otrzymują stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu za granicą, nie tracąc jednocześnie prawa do innych świadczeń socjalnych.

 

ŻYCIE STUDENCKIE

Samorząd Studencki Wydziału Górnictwa i Geologii, w ramach corocznych obchodów barbórkowych organizuje tradycyjną Studencką Karczmę Piwną oraz Babski Comber. W imprezach tych uczestniczą nie tylko studenci Wydziału, ale również zaproszeni nauczyciele akademiccy, władze dziekańskie oraz goście z innych uczelni. Studenci mogą działać w jednej z wielu organizacji studenckich funkcjonujących na Politechnice Śląskiej, z których można wymienić m.in. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Gliwice, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Akademicki Klub Turystyczny "WATRA", Akademicki Teatr "Remont", Akademicki Zespół Muzyczny - AZM, Akademicki Zespół Tańca "Dąbrowiacy", Akademicki Związek Sportowy, Ośrodek Radia Studenckiego i Samorząd Studencki. Większość organizacji ma swoją siedzibę w Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko", gdzie mieści się również sala teatralna, Klub Studencki "Spirala", sala bankietowa i przestrzenie wystawowe.

 

Corocznie w maju odbywają się IGRY - Juwenalia Gliwickie, czyli kilkudniowe święto studenckie. Studentom w tym czasie symbolicznie zostaje przekazana władza w mieście. Wielobarwny korowód przebierańców przemierza miasto, w trakcie IGRÓW odbywają się koncerty, turnieje, pokazy filmowe i wiele imprez towarzyszących.

 

Na Wydziale Górnictwa i Geologii aktywnie działają Studenckie Koła Naukowe,
w których studenci mogą realizować swoje zainteresowania związane ze studiowaną specjalnością. Koła "Agrimensor", "Bezpieczna Ściana", "Bezpiecznik", "El-Carbo", "Gwarek", "Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn", "Przeróbka Kopalin Stałych" oraz "Silesian" co roku uczestniczą w Konferencji Kół Naukowych Wydziału, organizują wyjazdy naukowe, konferencje i seminaria. Działalność Studenckich Kół Naukowych jest dofinansowywana przez Dziekana Wydziału. Koła Naukowe oraz pracownicy Wydziału aktywnie uczestniczą w cyklicznie organizowanej Nocy Naukowców, w ramach której odbywają się pokazy multimedialne, laboratoria i wykłady z różnych dziedzin nauki kierowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

SPORT

Studenci, chcący realizować swoje pasje w sekcjach sportowych mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę sportową. Zaplecze sportowe obejmuje halę OSiR w której znajduje się pełnowymiarowe boisko do koszykówki lub siatkówki, mała hala do judo i innych sportów walki, siłownia, widownia na 1000 osób, oraz hotel i kawiarnia. W hali "Nowa" funkcjonują dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki i koszykówki, siłownia, sauna, widownia na 500 osób i gabinet masażu. Z pozostałych obiektów sportowych można wymienić m.in. sztuczne lodowisko "Tafla" oferujące ślizgawki na łyżwach oraz curling, 8 kortów tenisowych, 3 boiska do siatkówki plażowej i 2 boiska do koszykówki ulicznej. Dzięki bogatej ofercie sportowej studenci Politechniki Śląskiej odnoszą liczne sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Śląska oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, a uczelnia od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce klasyfikacji na najbardziej usportowioną uczelnię w kraju.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez Internet (należy się zarejestrować pod adresem sorek.polsl.pl) Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a jego wynik wyrażany jest w punktach. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od limitu miejsc, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych. Przy kwalifikacji bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego. Przedmiotem dodatkowym może być przedmiot:

 • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. "nową maturę" w roku 2015 i latach późniejszych oraz absolwentów techników w roku 2016 i 2017 - zdawany na poziomie rozszerzonym,
 • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. "nową maturę" w roku 2014 i latach wcześniejszych oraz absolwentów techników w roku 2015 i latach wcześniejszych - zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - za wyjątkiem matematyki i języka polskiego.

Wynik punktowy rekrutacji P oblicza się ze wzoru:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy

gdzie:

P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
Wdodatkowy - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka - poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, geografia*)

k  = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k  = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej można znaleźć na stronie rekrutacja.polsl.pl.

 

Gospodarka surowcami mineralnymi - inne zasady rekrutacji!

* -  biorąc pod uwagę specyfikę studiów na kierunku gospodarka surowcami mineralnymi (profil ogólnoakademicki), oferowanym przez Wydział Górnictwa i Geologii, na ten kierunek obowiązują inne zasady rekrutacji niż na pozostałe kierunki techniczne. W przypadku gospodarki surowcami mineralnymi w postępowaniu rekrutacyjnym jako przedmiot dodatkowy do wyboru przez kandydata - oprócz matematyki, fizyki, biologii, chemii lub informatyki - liczy się również geografia na poziomie rozszerzonym. Jako przedmiot główny, tak jak dotychczas, liczy się ocena z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Oferta edukacyjna

Prowadzimy następujące kierunki studiów:

Kierunek: GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Specjalności do wyboru:

 • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie
 • Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni
 • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
 • Geodezja górnicza
 • Geologia górnicza i poszukiwawcza
 • Geologia inżynierska i geotechnika
 • Górnictwo odkrywkowe
 • Informatyka i zarządzanie w górnictwie
 • Maszyny górnicze, budowlane i drogowe
 • Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
 • Przeróbka kopalin stałych i marketing

 

Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Specjalności do wyboru:

 • Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe
 • Gospodarka wodna i zagrożenia powodziowe

 

NOWE KIERUNKI STUDIÓW:

Kierunek: AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA - szczegóły: aiip.polsl.pl

Kierunek: GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI - szczegóły: gsm.polsl.pl

 

Wszystkie kierunki studiów prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. W trakcie semestru odbywa się 10 zjazdów. Kuni-mini I stopnia (inżynierskie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia do rozpoczęcia studiów II stopnia (magisterskich). Najzdolniejsi absolwenci studiów II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie).

 

Kierunek: GÓRNICTWO I GEOLOGIA
profil ogólnoakademicki
studia pierwszego stopnia - 7 semestrów
studia drugiego stopnia - 3 semestry

Kształcenie na kierunku Górnictwo i Geologia prowadzone jest na 11 specjalnościach studiowania, obejmujących wszystkie aspekty prowadzenia działalności górniczej. Poza wiedzą z przedmiotów ogólnych i podstawowych studenci nabywają wiadomości z przedmiotów specjalistycznych, co umożliwia absolwentom podjęcie pracy nie tylko w branży górniczej, ale również w innych gałęziach gospodarki. Na studiach I stopnia pierwsze trzy semestry są wspólne dla całego kierunku, wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

 

Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
profil ogólnoakademicki
studia pierwszego stopnia - 7 semestrów
studia drugiego stopnia - 3 semestry

Kształcenie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa prowadzone jest na 3 specjalnościach studiowania. Studenci nabywają wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także specjalistycznych objętych planem studiów, Posiadają umiejętność korzystania z tej wiedzy w życiu zawodowym w zakresie niezbędnym dla skutecznego zrealizowania swojej misji społecznej i humanitarnej, jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy oraz otoczeniu społecznym. Na studiach I stopnia pierwsze trzy semestry są wspólne dla całego kierunku, wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych.

 

Kierunek: AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
profil praktyczny
studia pierwszego stopnia - 8 semestrów
Po zakończeniu studiów I stopnia planowane jest uruchomienie studiów II stopnia

Kierunek Automatyka i Informatyka Przemysłowa posiada profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć związana jest z praktycznym przygotowaniem zawodowym i służy zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych (m.in. w ramach 3-miesięcznej praktyki na semestrze VII). Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią (np. w przemyśle). Zajęcia praktyczne dotyczyć będą zagadnień z zakresu automatyki, elektrotechniki, elektroniki, przetwarzania sygnałów, informatyki, zwłaszcza szeroko pojętego programowania.

 

Kierunek: GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI
profil ogólnoakademicki
studia pierwszego stopnia - 7 semestrów
studia drugiego stopnia - 3 semestry

Gospodarka Surowcami Mineralnymi to nowy, unikalny w skali kraju, kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim, na którym szkolimy specjalistów z zakresu kształtowania i realizacji polityki surowcowej jako podstawy rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa surowcowego Polski. Powstanie tego kierunku jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów posiadających szeroką wiedzę na temat surowców (pierwotnych, wtórnych i odpadowych), ich własności, źródeł, kierunków wykorzystania oraz technologii pozyskiwania, przeróbki i przetwórstwa. Osób znających uwarunkowania gospodarki surowcami mineralnymi oraz zasady polityki surowcowej Polski i krajów UE, a także mające praktyczną wiedzę na temat ekonomicznych i finansowych aspektów gospodarowania surowcami mineralnymi, w tym obrotu nimi.

Pod lupą

Automatyka czy Informatyka? Można to połączyć i stosować w przemyśle?
Chcesz rozpocząć studia techniczne, które zapewnią Ci najlepszy start? Zastanawiasz się nad wyborem informatyki, ale zagadnienia związane z automatyką również Cię interesują? Do tego chcesz aby można było to zastosować w przemyśle? Na Politechnice Śląskiej możesz rozpocząć studia, które łączą te obszary wiedzy. Wydział Górnictwa i Geologii otwiera studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Informatyka Przemysłowa.
Myślisz o Geologii? Nowy kierunek Gospodarka surowcami mineralnymi to coś dla Ciebie!
Od lat rośnie rola kształcenia z zakresu gospodarki surowcami mineralnymi, co jest jednym z kluczowych zadań przewidzianych w Polityce Surowcowej Państwa. Pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów posiadających szeroką wiedzę na temat surowców (pierwotnych, wtórnych i odpadowych), ich własności, żródeł, kierunków wykorzystania oraz technologii pozyskiwania, przeróbki i przetwórstwa. Osób znających uwarunkowania gospodarki surowcami mineralnymi oraz zasady polityki surowcowej Polski i krajów UE, a także mające praktyczną wiedzę na temat ekonomicznych i finansowych aspektów gospodarowania surowcami mineralnymi, w tym obrotu nimi. Taki zasób wiedzy oferuje w Polsce jedynie kierunek Gospodarka surowcami mineralnymi, prowadzony na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.