Rybactwo to kierunek studiów łączący tradycję i innowacyjność w akwakulturze oraz dbałość o środowisko naturalne. Produkcja zdrowej, bezpiecznej żywności w postaci pełnowartościowego białka ryb oraz ochrona środowiska naturalnego to priorytety Unii Europejskiej, na które corocznie przeznaczane są miliardy euro. Program kształcenia na kierunku rybactwo realizowany na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniający takie działania, jako jedyny w Polsce otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studiując na naszym kierunku możesz mieć wpływ na to jaka ryba w przyszłości znajdzie się na twoim talerzu, a jaka zawiśnie na haczyku twojej wędki.


Rybactwo to zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje rybołówstwo, zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych oraz chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych. Kierunek studiów Rybactwo jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nowoczesną ochroną środowiska wodnego i gospodarowaniem na terenach chronionych oraz zarządzaniem i kształtowaniem środowiska wodnego.

W trakcie studiów: 

Program studiów na Rybactwie zakłada następujące przedmioty: biologia, mikrobiologia i genetyka, matematyka, fizyka, chemia, biochemia i hydrochemia, anatomia i embriologia ryb, biologia i fizjologia ryb, taksonomia ryb, rozród ryb i wylęgarnictwo, zasady żywienia ryb i gospodarki paszowej, metody chowu i hodowli ryb, choroby ryb i toksykologia, rybactwo na wodach otwartych, prawne i ekonomiczne aspekty rybactwa, ekologia i ochrona wód, doświadczalnictwo rybackie, akwakultura, ochrona środowiska wodnego. 

Po studiach: 

Absolwenci kierunku Rybactwo mogą pracować w laboratoriach badań środowiska, w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, wydziałach ochrony przyrody urzędów miejskich, wojewódzkich lub marszałkowskich, Polskim Związku Wędkarskim, czy w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, a także w administracji państwowej - wydziałach gospodarki środowiska administracji regionalnej, agencjach restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, lub departamencie rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.