Kuni-mini na kierunku Praca socjalna

Kuni-mini pedagogiczne na specjalności resocjalizacyjnej i penitencjarnej na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzone są we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Przygotowują absolwentów do pracy z osobami wymagającymi wsparcia w zamkniętych i otwartych zakładach karnych, zakładach poprawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Kuni-mini w zakresie Pracy socjalnej oparte są zwykle na programie, który stanowi połączenie kilku dziedzin. Należą do nich: socjologia, nauki o rodzinie, pedagogika specjalna, pedagogika ogólna, czy psychologia. Lista nie wyczerpuje wszystkich dziedzin wiedzy, które wykorzystuje pracownik socjalny. Kuni-mini na tym kierunku mają charakter praktyczny. Ich zadaniem jest przygotowanie absolwenta do umiejętności stosowania wniosków płynących z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w celach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną.


Praca socjalna - wiele dziedzin w jednej

Kuni-mini mają charakter interdyscyplinarny i praktyczny. W największym skrócie można przedstawić te dwa założenia rozpoczynając od analizy celów działania pracownika socjalnego. Jego zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Aby realizować taką funkcję trzeba mieć nie tylko szeroką wiedzę o człowieku i jego funkcjonowaniu w społeczeństwie, ale także zaawansowane umiejętności, które mogą być użyteczne w pomocy ludziom znajdującym się na marginesie społeczeństwa.

Łatwe czy trudne?

Czytając ten opis, można odnieść słuszne wrażenie, że studia nie należą do łatwych. Obok wielodziedzinowej wiedzy, dotyczącej również prawa, ekonomii i administracji, muszą także spełnić rolę praktyczną, tak by absolwent umiał podejmować właściwe działania zawodowe.

Praca socjalna

Czy absolwent Pracy socjalnej znajdzie zatrudnienie, jedynie w organizacjach charytatywnych? Z pewnością nie. Obok NGO (organizacje pozarządowe) w Polsce działa również bardzo wiele publicznych agend zajmujących się pomocą społeczną. Można je odnaleźć na niemal każdym szczeblu administracji. Miejsca pracy dla absolwentów Pracy socjalnej znajdą się zarówno w urzędach, jak i w gminnych centrach pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę liczbę absolwentów pedagogiki z ostatnich lat, rekrutacja na tego rodzaju posady może przebiegać w warunkach znacznej konkurencji.