WAT: Obronność Państwa | Rekrutacja na studiaObronność państwa jest unikatowym kierunkiem studiów, którego program dostosowany jest do wymagań współczesnego rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny.

Głównym celem kształcenia na kierunku Obronność Państwa jest wyposażenie absolwentów w gruntowną wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym. Proces kształcenia obejmuje ponadto elementy wiedzy technicznej - głównie w zakresie technologii wykorzystywanych w wojsku. Kuni-mini pozwalają na zdobycie przekrojowej wiedzy z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych oraz organizacji zarządzania z uwzględnieniem rozwiązań technologicznych i praktycznych.

Program studiów obejmuje trzy grupy zajęć oraz trzymiesięczną, obowiązkową praktykę zawodową.

Pierwszy moduł to zajęcia podstawowe, których zadaniem jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy o profilu humanistyczno-społecznym, która stanowić będzie podstawę do dalszych studiów z zakresu obronności państwa. Przykładowe przedmioty: filozofia, ekonomia, historia, nauka o państwie i prawie, współczesne systemy polityczne, administracja publiczna, organizacja i zarządzanie, informatyka, obronność i przestrzeń komunikowania, bioobronność populacji, historia systemów obronnych, historia sztuki wojennej i ekonomika obrony.

Drugi moduł to zajęcia kierunkowe, które związane są z głównym obszarem studiów, czyli teorią obronności i bezpieczeństwem, międzynarodowymi stosunkami polityczno-militarnymi, bezpieczeństwem wewnętrznym oraz współczesnym terroryzmem.

Trzeci moduł przedmiotów na kierunku obronność państwa obejmuje zajęcia specjalistyczne wybierane przez studenta spośród wykładów i ćwiczeń w czterech specjalnościach:
 • zarządzanie obronnością państwa,
 • system militarny państwa,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • system pozamilitarny państwa.

Studenci będą ponadto uczestniczyć w licznych zajęciach laboratoryjnych z zakresu technologii informacyjnych, informatyki i badań operacyjnych, gier decyzyjnych, matematyki i statystyki obronnej.

W programie kształcenia przewidziano trzymiesięczną studencką praktykę zawodową (6 tygodni w II semestrze i 6 tygodni w IV semestrze) w różnego rodzaju instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach, służbach państwowych i administracji państwowej i samorządowej. Celem praktyk jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w wojsku i instytucjach, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z obszarem bezpieczeństwa i obronności państwa.

Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi aktualnie rekrutację na rok akademicki 2015/2016.

Rekrutacja na studia I stopnia potrwa do 10 lipca 2015 roku, a kandydaci na studia II stopnia mają czas do 4 września 2015r.

Proces rekrutacji jest bardzo prosty: kandydat musi założyć konto w , dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na nr konta bankowego wygenerowany podczas rejestracji internetowej.

Lista kierunków prowadzonych przez Wojskową Akademię Techniczną:
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • budownictwo,
 • chemia,
 • chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (kierunek interdyscyplinarny tylko II stopień),
 • elektronika i telekomunikacja,
 • energetyka,
 • geodezja i kartografia,
 • informatyka,
 • informatyka w medycynie,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa,
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
 • logistyka,
 • lotnictwo i kosmonautyka,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • obronność państwa,
 • zarządzanie.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Предлагаем вам со скидкой купить корочку диплома недорого с доставкой.
alex-car.com.ua/cart/mark/all/all/all/223

www.chemtest.com.ua/analiticheskoe-oborudovanie