phoca_thumb_s_wsl_logoSymulacje działań, jakie wykonuje logistyk w rzeczywistym przedsiębiorstwie, podstawowe analizy zapasów i klasyfikacja asortymentu – to tylko niektóre zagadnienia, jakie przyszły technik logistyk musi zgłębić podczas zajęć z przedmiotu „Laboratorium z gospodarki magazynowej”. Teraz będzie mógł to zrobić szybciej, prościej i ciekawiej.

Filozofia jest nauką zajmującą się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat. Etyka z kolei jest nauką o moralności, zajmującą się opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności oraz ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania. Dyscyplina ta przybliży studentom szeroką problematykę filozoficzną z zakresu ontologii (nauki o bycie, jego istocie, przedmiocie i własnościach), epistemologii oraz aksjologii. Ćwiczy również inteligencję, zdolność przyswajania sobie nowych umijętności. Pozwala na zrozumienie innych ludzi oraz kultur. Ponadto rozbudza wyobraźnię, ułatwia stworzenie konsekwentnego obrazu świata oraz określenia istotnych celów ludzkiego życia.

phoca_thumb_s_wszic_logoWyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu to uczelnia kształcąca profesjonalnych coachów i menedżerów na pierwszym w Polsce Wydziale Sportu. Kształcenie odbywa się w ramach kierunku SPORT, na jednej z trzech specjalności: zarządzanie firmą sportową, marketing sportowy, coaching sportowy.

ug-logo1Studenci uniwersytetu w Harbinie, chińskiego partnera Uniwersytetu Gdańskiego, od listopada mogą zgłębiać tajniki języka polskiego na otwartej właśnie polonistyce - donosi trójmiejska "Gazeta Wyborcza"

phoca_thumb_s_komp_globPolitechnika Białostocka uruchomi kształcenie na odległość za pośrednictwem internetu - będzie ono możliwe dzięki budowie Centrum Nowoczesnego Kształcenia - poinformował prorektor tej uczelni prof. Lech Dzienis. Uczelnia i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały umowę w tej sprawie.


Student w trakcie studiów posiądzie szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i informatyki, programowania komputerów, oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz użytkowego. Nie są to jednak typowe studia informatyczne. Absolwent staje się nie tylko specjalistą w dziedzinie rozwiązań informatycznych, duży nacisk kładzie się także na świadomość uwarunkowań ekonomicznych oraz umiejętność zastosowania analitycznego myślenia do rozwiązywania problemów ekonomicznych (zarówno samodzielnie jak i w grupie). Absolwent potrafi prowadzić badania operacyjne, symulacje komputerowe- czyli łączy wiedzę informatyczną z biznesową.

Turystyka zrównoważona to tak zwana zielona turystyka. Dotyczy ona ruchu turystycznego, przyjaznego środowisku, który nie narusza równowagi panującej w przyrodzie. We wszystkich dziedzinach gospodarki odbywa się ona w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym.

phoca_thumb_s_kino_klapsW ubiegłym roku powstała Krakowska Szkoła Scenariuszowa. Duże zainteresowanie oraz sukcesy odniesione w pierwszych dwóch semestrach działalności spowodowały, że postanowiono przekształcić ją w Krakowską Szkołę Filmu i Komunikacji Audiowizualnej

phoca_thumb_s_ksiadzWe Wrocławiu ruszają pod patronatem „Tygodnika Powszechnego” studia z zarządzania parafią.

Obsługa podatkowa i księgowa przedsiębiorstw. Zasady opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Badanie sprawozdań finansowych. Kontrola i audyt przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych. Czyli rachunkowość i skarbowość. Jest to dziedzina kształcąca specjalistów w zakresie administrowania struktur samorządowych oraz kreowania rozwoju, zarówno lokalnego, regionalnego, jak i krajowego. Przekazuje wiedzę dotyczącą rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej. Dostarcza niezbędnych umiejętności do swobodnego funkcjonowania w obrębie współczesnej gospodarki rynkowej.

Gospodarka publiczna kształci ekonomistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii finansów publicznych i samorządowych. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia analiz, a następnie podejmowania skutecznych decyzji gospodarczych. Poznają zasady i formy współpracy jednostek sektora publicznego i prywatnego. Poszerzają swoja wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania, budżetowania i planowania strategicznego w zakresie rozwoju regionalnego, co daje im kompetencje do wypełniania zróżnicowanych zadań w dziedzinie gospodarki publicznej.

Tajniki prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej, podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych i samorządowych, szeroko rozumiany system podatkowy oraz rzetelne wytyczne dotyczące inwestowania w instrumenty rynku kapitałowego, bankowości centralnej i komercyjnej. Czyli wszystko, czego można nauczyć się w ramach finansów i polityki pieniężnej. Dziedzina ta pozwala zdobyć praktyczne umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych, społecznych i ekonomicznych. Kształci specjalistów swobodnie poruszających się na rynkach finansowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Ubezpieczenia gospodarcze to dziedzina, która odpowiada na pytania: czym jest rynek ubezpieczeń, w jaki sposób funkcjonuje oraz jakie są jego instrumenty i produkty. Kształci specjalistów w zakresie obsługi finansowych instrumentów zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Przekazuje praktyczne umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów zakładu ubezpieczeń, kierowania procesem likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań czy prowadzenia analiz ekonomicznych i dystrybucji ubezpieczeń.

Dzięki połączeniu umiejętności marketingowych i organizacyjnych oraz wiedzy z zakresu rolnictwa i ekologii możliwe jest pełne wykorzystanie walorów obszarów wiejskich, także w turystyce. Studenci tego profilu poznają nie tylko sposoby zarządzania i podnoszenia atrakcyjności danych regionów, ale również kierują swoją uwagę na zagadnienia związane z ekologią, promocją zdrowia i aktywności. Niezbędna w tej branży kreatywność i umiejętność kierowania różnymi grupami wiekowymi warunkować będzie profesjonalizm oraz podniesie zainteresowanie usługami agroturystycznymi.

Programowanie komputerów, projektowanie systemów informacyjnych i baz danych, modelowanie matematyczne procesów gospodarczych i budowa scenariuszy ich rozwoju, czyli cybernetyka ekonomiczna. Dziedzina ta uczy jak, przy pomocy zwykłego komputera i metod matematycznych sprawnie zarządzać całymi systemami ekonomicznymi. Przekazuje praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, wspomagania decyzji, pracy grupowej, inteligencji biznesowej i sztucznej inteligencji oraz e-biznesu. Umiejętność analitycznego rozumowania i wnikliwość badawczą łączy z nauką obsługi narzędzi statystycznych i najnowszych technologii informatycznych na wszystkich szczeblach życia gospodarczego.

Zła kondycja zdrowotna współczesnego społeczeństwa, stres i brak ruchu a także szkodliwy wpływ środowiska miejskiego, stały się przyczyną wypracowania w społeczeństwie intensywnie działających struktur promujących postawy prozdrowotne. W konsekwencji, w ostatnich czasach rozwinęła się znacznie gałąź branży turystycznej związana z ośrodkami rehabilitacyjnymi, uzdrowiskami i centrami SPA. Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez klientów tego sektora usług na uczelniach w całym kraju powstały liczne specjalności oferujące kompleksowe wykształcenie z zakresu odnowy biologicznej, promocji zdrowia, pielęgnacji urody czy fitnessu oraz innych aktywności ruchowych.

Jak określić preferencje zawodowe drugiej osoby? Jak pomóc jej w wyborze zawodu? I wreszcie jak skutecznie przeprowadzić selekcję pracowników i w ogóle zarządzać zasobami ludzkimi? Tego wszystkiego dowiesz się na doradztwie zawodowym i personalnym, dziedzinie odkrywającej przed studentami tajniki rynku pracy.

Kuni-mini o profilu turystyka międzynarodowa to nowoczesne i elastyczne podejście do marketingu i zarządzania w turystyce. Z uwagi na globalne tendencje, nowe podejścia strategiczne oraz regionalną specyfikę obszarów turystycznych, od studentów tej specjalności wymagać się będzie zarówno nowatorskiego spojrzenia na problemy ruchu turystycznego, jak i dobrej orientacji w multikulturowym społeczeństwie światowym.

phoca_thumb_s_kudrycka11Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka objęła patronatem honorowym nowo powstałe Kolegium Administracji Publicznej na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego. W jego ramach od października 2009 rusza innowacyjny kierunek -- "Administracja Publiczna".

Specjalność daje przede wszystkim wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży rolno-żywnościowej, gwarantowaniu jakości artykułów żywnościowych oraz o produkcji i obrocie towarowym na zorganizowanych rynkach rolnych, m.in. giełdach i rynkach hurtowych.
Celem studiów jest przygotowanie przyszłych przedsiębiorców i pracodawców do działalności w sektorze rolno-żywnościowym poprzez wyrobienie umiejętności krytycznej analizy zjawisk w zakresie ekonomii, polityki rolnej i funkcjonowania agrobiznesu oraz wyrobienie umiejętności konkurowania na rynkach surowców i produktów żywnościowych.

Finanse międzynarodowe

Specjalność jest odpowiedzią na wyzwania globalnej gospodarki światowej. Pozwala ona na zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie rozliczeń globalnych, zabezpieczania transakcji na rynkach krajowych i międzynarodowych, jak również umiejętności komputerowego opracowywania prognoz wyceny instrumentów finansowych i konstruowania portfeli inwestycyjnych. Uczy jak biegle poruszać się po zagadnieniach ekonomicznych, prawnych i marketingowych związanych z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i rynkiem finansowym.

Ekonomia sektora publicznego umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy nie tylko z zakresu samej ekonomii, ale także ściśle związanej z mechanizmami funkcjonowania instytucji publicznych, zasadami rachunkowości budżetowej i liczenia kosztów, audycie wewnętrznym, zamówieniami publicznymi i gospodarowaniem zasobami pracy w sektorze publicznym. Specjalność powstała by kształcić ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, zdolnych do rozwiązywania rzeczywistych problemów, przed którymi stają podmioty sektora publicznego.

Absolwenci tego kierunku uzyskują praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz zasady prowadzenia jego działalności bieżącej i rozwojowej. Znajomość rachunkowości finansowej, zarządczej, bankowej, podatkowej, budżetowej, organizacji rachunkowości oraz technik komputerowych wykorzystywanych w księgowości znacznie wzbogaca przyszłe perspektywy zawodowe studentów. Poznają oni również prawo podatkowe, również międzynarodowe i podstawy procesu ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmach i organizacjach.

Specjalność jest kierowana do tych, którzy chcą wnikliwie poznać problematykę inwestycji finansowych, rzeczowych oraz zdobyć kompetencje potrzebne na rynku nieruchomości. Absolwenci są nie tylko przygotowani do samodzielnego, skutecznego podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale także do doradztwa w tym zakresie, zarówno na szczeblu przedsiębiorstw, instytucji finansowych, jednostek samorządu terytorialnego, jak i rynku kapitałowego. Inwestycje i Nieruchomości dają podstawy do pracy w sektorze biznesowym w charakterze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nimi, ich wyceny oraz doradztwa.

 
Agronomia to nauka o produkcji roślinnej wraz z dziedzinami z nią związanymi, jak fizjologia i anatomia roślin, chemia rolna, gleboznawstwo oraz ochrona środowiska. Program studiów daje niezbędną wiedzę na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zarządzania przedsiębiorstwami związanymi z obsługą rolnictwa i całego kompleksu gospodarki żywnościowej.

phoca_thumb_s_logo_parlamentu_studentowPublikujemy list Rzecznika Praw Studentów skierowany do osób, które były w trakcie studiów na kierunku "informatyka" w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W dniu 2 września 2009 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję cofającą uprawnienie do prowadzenia przez Uczelnię studiów pierwszego i drugiego stopnia na tym właśnie kierunku. Decyzja została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności.

phoca_thumb_s_pieniadze_100Jaki kierunek studiów należało wybrać, patrząc na warunki rynku pracy w dobie kryzysu? Jak wynika z raportu ekspertów z Akademii PARP, w tym roku największa liczba polskich studentów postawiła na budownictwo, zarządzanie, IT i bankowość. - Trzeba przyznać, że studenci mają nosa. W stosunku do 2008 roku, w tym roku najmniejsze cięcia premii odczuli pracownicy właśnie sektora IT oraz bankowości - informuje Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń Akademii PARP, powołując się na wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z lat 2007, 2008 i z pierwszej połowy 2009 roku.