Matematyka teoretyczna jest profilem, na którym szkolą się głównie przyszli nauczyciele i osoby nastawione na kontynuację kariery naukowej. Jest to sfera badań czysto fomalnych skierowanych na udoskonalanie aparatury matematycznej nakierowanej na funkcjonalność i działania instrumentalne. Student matematyki teoretycznej podejmuję dociekania, które są ukierunkowane na wytyczenie kierunków rozwoju samej dyscypliny bez odniesienie do dziedzin specjalistycznych.

Najczęściej wykładane przedmioty:
elementy logiki i teorii mnogości, analiza matematyczna, algebra, topologia, algebra liniowa z geometrią, rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równania różniczkowe zwyczajne, analiza funkcjonalna, elementy informatyki, funkcje analityczne, wybrane oprogramowanie matemat., analiza rzeczywista i zespolona, geometria różniczkowa, analiza na rozmaitościach, algebra abstrakcyjna, metody numeryczne, teoria grafów, optymalizacja, modelowanie matematyczne;

Po studiach:
Absolwent matematyki teoretycznej jest gotów podjąć stanowisko nauczyciela na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim. Zazwyczaj jest to jednak punkt wyjścia dla dalszego kształcenia w dziedzinie matematyki i różnych związanych z nią specjalnościach.
bestseller.reviews/20-movies-that-you-will-watch-till-the-end-2/

Этот популярный web-сайт про направление https://steroid.in.ua.
Этот нужный web-сайт , он рассказывает про steroid.in.ua.