Pedagogika resocjalizacyjnaResocjalizacja nie jest zwykłym kierunkiem studiów. To prawdziwa misja, czyli wybór idealny dla osób, które chcą pomagać innym w znalezieniu właściwej ścieżki życiowej. W trakcie tych studiów nauczysz się analizować i interpretować ludzkie zachowania, problemy związane z nieprzystosowaniem do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Jeśli chcesz zatem pomagać innym ludziom, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie.

Resocjalizacji poddaje się osoby wykazujące zaburzenia w zachowaniu i niedostosowane społecznie. Pedagogika resocjalizacyjna to dział pedagogiki specjalnej, który zajmuje się nauczaniem i wychowaniem takich jednostek. Nazywana również  pedagogiką niedostosowanych społecznie. Działania z nią związane zakładają zamiast izolowania jednostki, przywrócenie jej społeczeństwu. Decydującym czynnikiem eliminującym kandydatów na tego typu studia są predyspozycje osobowościowe. Żeby sprawdzić się w pracy z ludźmi wymagającymi resocjalizacji trzeba być wrażliwym, cierpliwym i zdyscyplinowanym człowiekiem, który chce nieść pomoc.

Z jakimi przedmiotami trzeba będzie się zmierzyć w trakcie studiów? P
edagogika resocjalizacyjna, pedagogika penitencjarna, instytucje resocjalizacyjne, podstawy wiedzy o uzależnieniach, psychologia resocjalizacyjna, techniki socjoterapeutyczne i penitencjarne, patologie środowisk wychowawczych, diagnostyka psychopedagogiczna, praca opiekuńczo-wychowawcza, teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych, andragogika, psychoterapia, socjoterapia, profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, zarządzanie penitencjarne, diagnostyka psychopedagogiczna, prawo rodzinne, prawo karne
interwencja kryzysowa
   
Po studiach:
Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej znajdują pracę w:
 • placówkach resocjalizacyjnych i profilaktycznych
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • ośrodkach wsparcia rodzin,
 • sądach,
 • policji,
 • zakładach karnych,
 • straży miejskiej,
 • wojsku jako specjalista ds. wdrażania programów profilaktycznych.
diploma-home.com/attestat-shkoly-11-klassov.html

купить диплом в Новом Уренгое

leagoo elite 1 отзывы покупателей