Kuni-mini na kierunku inżynieria środowiska na UWM w Olsztynie wyróżnia przede wszystkim to, że są skierowane do osób o zainteresowaniach wykraczających poza zagadnienia ściśle techniczne. Gwarantują zdobycie kwalifikacji inżyniera dysponującego także szeroką wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, dostęp do najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w kraju, możliwość kontynuacji nauki na anglojęzycznych studiach magisterskich.


Inżynieria środowiska to przede wszystkim nauka o charakterze technicznym. Jej istotą jest wykorzystanie wiedzy naukowej oraz inżynierskiej, w celu oddziaływania na środowisko naturalne. Zadaniem inżyniera środowiska jest wytwarzanie równowagi pomiędzy skutkami działalności człowieka a zachowaniem i ochroną środowiska naturalnego. Kuni-mini mają charakter wielodziedzinowy, ponieważ wymagana jest wiedza z zakresu wielu dyscyplin biologicznych oraz licznych aspektów technologicznych i inżynieryjnych. Jeżeli zainteresował Was ten kierunek, zapraszamy do dalszej lektury!


Kandydat na Inżynierię środowiska

Osoby, które mają zamiar wybrać ten kierunek powinny świetnie znać biologię oraz matematykę. Na tych dwóch dziedzinach opierają się bowiem całe studia. Warto przyjrzeć się dokładnie uwarunkowaniom rekrutacji, aby przekonać się, które z przedmiotów będą premiowane w procedurze kwalifikacyjnej.

Kuni-mini w zakresie inżynierii środowiska

Czas nauki jest krótki, obejmuje bowiem zwykle cztery semestry w wypadku studiów magisterskich i siedem w wypadku inżynierskich. W tym czasie należy opanować wiedzę i umiejętności z przedmiotów takich jak:

  • Mechanika płynów;
  • Hydrologia;
  • Geodezja;
  • Konstrukcje mechaniczne;
  • Odprowadzanie ścieków;
  • Wentylacja;
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne;
  • Zarządzanie środowiskowe.Inżynier środowiska na rynku pracy

Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane  w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

Absolwenci studiów mogą szukać zatrudnienia w firmach budowlanych, projektowych, eksploatacyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych (Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, IMGW, RZGW), administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.